Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám

Služby knihovnám

Vize knihoven Královéhradeckého kraje:
 
Chráníme hodnoty
Zpřístupňujeme informace
Rozvíjíme znalosti
Popularizujeme služby
Zvyšujeme si kvalifikaci

 
Síť veřejných knihoven v Královéhradeckém kraji (adresář)
Centrem sítě knihoven Královéhradeckého kraje je krajská knihovna - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která vykonává koordinační, vzdělávací, metodické a poradenské činnosti vůči ostatním knihovnám kraje. Krajská knihovna spolupracuje se  šesti pověřenými knihovnami v oblastech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.
Existence organizačně a metodicky propojeného systému knihoven je silnou stránkou knihovnické práce, která otevírá cesty k efektivním službám, poskytuje prostor pro finanční úspory. Našim cílem je
  • vzájemně prospěšná spolupráce knihoven a sdílení činností,
  • realizace regionálních funkcí knihoven a další pomoci větších knihoven menším,
  •  zvyšování odborné úrovně pracovníků knihoven.
Dokumenty

Programy rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje:

Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2019-2023

Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020
Hodnocení Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období 2009-2013
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje. Koncepce rozvoje a spolupráce na období 2009–2013
 
Celostátní koncepce rozvoje knihoven:
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030

Příloha č. 1 Financování
Příloha č. 2 Zpráva o plnění koncepce knihoven na léta 2017-2020

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017
2020
Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 20172020
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 (včetně internetizace knihoven)

Evidence knihoven. Adresář knihoven evidovaných Ministerstva kultury ČR
 
Portál Pro knihovny Královéhradeckého kraje
Portál buduje Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové s dlouhodobým cílem nabídnout knihovníkům kraje v rámci metodické pomoci a regionálních služeb informace, náměty, nabídky a odkazy na jedné adrese. Správcem portálu je oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Služby knihovnám zveřejňují dlouhodobě platné informace - krajské knihovnické koncepce, výroční zprávy o regionálních službách a kontakty na knihovny, které se starají v našem kraji o služby pro knihovny. V dalších oddílech nabízíme informace o dotacích a projektech, dokumentaci propagačních kampaní a souhrnná hodnocení výkonů knihoven. Oddíl Knihovnické osobnosti kraje navazuje na krajská knihovnická ocenění Knihovník/knihovnice roku.
Aktuální zprávy je chronologicky řazené zpravodajství o aktuálním dění v knihovnictví, od roku 2016 jej doplňují zprávy, nabídky a inspirace z knihoven v kraji.
Vzdělávání zařazené do hlavní nabídky signalizuje posílený význam profesního vzdělávání a v obsahu kapitoly najdete kromě jiného i aktuální přehled vzdělávacích akcí.
Zpravodaj U nás obsahuje elektronické vydání krajského knihovnického zpravodaje.
Příruční knihovna je rozcestník s  odkazy na legislativu, knihovnickou literaturu a informační zdroje, případně i na příbuzné obory jako je literatura, regionální osobnosti a výročí.
Adresář knihoven poskytuje prostřednictvím celostátní databáze CADR základní informace o registrovaných knihovnách regionu včetně odkazů na webové stránky a elektronické katalogy.
Meziknihovní služby obsahují formuláře pro podání žádostí o meziknihovní výpůjční službu.
 
Kontakty na metodická pracoviště
Oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Web: www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx 
Kontakt: knihovny@svkhk.cz
Telefon: +420 494 946 224
            Mgr. Petra Řoutilová - petra.routilova@svkhk.cz
                         vedoucí oddělení, šéfredaktorka knihovnicko-informačního zpravodaje U nás
            Mgr. Agnieszka Lamr - agnieszka.lamr@svkhk.cz
vzdělávání knihovníků
Bc. Eva Semrádová - eva.semradova@svkhk.cz
              hodnocení činnosti knihoven
Bc. et Bc. Edita Čudová - edita.cudova@svkhk.cz
               hodnocení činnosti knihoven 
                         
                      
 
Skupina pro odbornou metodickou pomoc Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
 


Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové
Web: http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky
Kontakt: metodika@knihovnahk.cz
Telefon: +420 495 075 017, 601 585 962
Bc. Kateřina Hubertová – vedoucí oddělení
 
Metodické oddělení Knihovny Václava Čtvrka v Jičíně
Web: https://knihovna.jicin.cz/region/
Kontakt: vejvarova@knihovna.jicin.cz
Telefon: +420 493 532 833
              Helena Vejvarová – vedoucí oddělení
           
Regionální služby Městské knihovny Náchod
Web: http://proknihovny.mknachod.cz/
Kontakt: vlachova@mknachod.cz
Telefon: 778 487 438
             Bc. Adéla Vlachová – metodička
 
Regionální služby Městské knihovny Kostelec nad Orlicí
Web: https://biblio.cz/region/
Kontakt: knihovna@biblio.cz
Telefon: 724 329 557
             Mgr. Iva Havlová – vedoucí knihovny
             Pavel Hošek - metodik, kontakt: region@biblio.cz
 
Regionální služby Městské knihovny Rychnov nad Kněžnou
Web: http://www.kulturark.cz/knihovna/knihovny-regionu
Kontakt: nada.kalocova@kulturark.cz
Telefon: +420 494 534 485
              Mgr. Naděžda Kaločová – vedoucí knihovny
              Miroslava Cvejnová - metodička, kontakt: vsknihovna@mestodobruska.cz
 
Metodika Městské knihovny s regionálními funkcemi Trutnov
Web: http://www.mktrutnov.cz/informace-pro-knihovny
Kontakt: metodik@mktrutnov.cz
Telefon: +420 499 815 544
              Blanka Maňhalová - metodička
 

Služby knihovnám
P
ropagační kampaně
Programy podpory
Hodnocení knihoven
Knihovnické osobnosti