Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Programy podpory

Programy podpory

Krajské dotace na modernizaci knihoven
Modernizace prostorového a technického vybavení knihoven
Jedná se o dotační program Královéhradeckého kraje, který podporuje obnovu a modernizaci prostorového i technického vybavení knihoven. Jeho cílem je zkvalitnit poskytované služby veřejnosti a vytvořit přívětivé zázemí pro rozvoj komunitní činnosti knihoven v oblasti kultury a neformálního vzdělávání v obcích a městech Královéhradeckého kraje. Podporovaná knihovna musí být zapojena do systému regionálních funkcí knihoven Královéhradeckého kraje.

Krajské dotační programy
Strategické materiály Královéhradeckého kraje, aktuální znění dotačních programů i seznamy příjemců dotace jsou zveřejněny na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje.
Dotační programy pro knihovny:

 
Výběrová a dotační řízení pro oblast knihoven
vyhlašovaná Ministerstvem kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně výběrová řízení k dotačním programům
VISK (Veřejné informační služby knihoven) a K21 (Knihovna 21. století):

Zásady pro poskytování dotací

Aktuální výběrová a dotační řízení


Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů.
VISK1 Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR
VISK2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT
VISK3 Informační centra knihoven
VISK4 Národní program ochrany knihovních fondů
VISK5 RETROKON
VISK6 Memoriae Mundi Series Bohemica (Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů)
VISK7 Kramerius
VISK8B Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven
VISK9 CASLIN a Národní autority ČR
   

K21 (Knihovna 21. století) - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.
 
                               Další dotační programy a související weby                                  

Česká knihovna
Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.

Evropské strukturální a investiční fondy
 
Služby knihovnám