Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/4/2014 v čísle Ročník 24 (2014), Číslo 4, v sekci Kdo je ...

V pravidelné rubrice Stalo se jste se již v tomto čísle zpravodaje mohli dočíst o setkání knihovníků, které se uskutečnilo 15. října 2014. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byly v rámci slavnostního večera uděleny tituly Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. Pro předání titulů připravila Eva Semrádová, pracovnice oddělení služeb knihovnám SVK HK, za spolupráce metodiček pověřených knihoven následující medailonky, ve kterých jsou oceněné knihovnice představeny. Zmíněné medailonky profesionálních i neprofesionálních knihovnic vám zde nyní v upravené podobě předkládáme.        
 
Eva Kloučková
Obecní knihovna Stěžírky, okr. Hradec Králové
Paní Eva Kloučková se věnuje vedení Obecní knihovny ve Stěžírkách v okrese Hradec Králové od roku 1993. Paní knihovnice je vždy vstřícná, usměvavá a také plná nápadů, jak obohatit kulturní život v této malé obci. Pro děti je v nabídce například dětský den, karneval nebo běh pohádkovým lesem. Dospělí přijdou do knihovny nejen pro knihy, ale také na setkání při čaji, vánoční posezení s dárkem nebo na kuchařský kurz. K dobré úrovni knihovny přispívá aktivní využívání výměnných souborů z Knihovny města Hradce Králové. Paní Kloučková se zajímá o činnost knihoven v okolí a také ráda načerpá nové podněty při knihovnických exkurzích.
           
Libuše Strouhalová
Místní knihovna Skuřina, okr. Jičín
Paní Libuše Strouhalová převzala péči o knihovnu v obci Skuřina na Jičínsku v roce 1974, tedy před čtyřiceti lety. Knihovna ve Skuřině je nyní umístěna v rekonstruovaném obecním domku. Organizačně je tato vesnická knihovna pobočkou knihovny v Markvarticích, a proto také paní knihovnice s kolegyní ze sousední obce často spolupracuje. Knihovna ve Skuřině je typickou malou knihovnou, která dosahuje svých výsledků za pomoci regionálních služeb. Doplňování nové literatury a další podpůrné služby jí poskytuje Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Paní Strouhalová pořádá každý měsíc veřejné čtení tematicky zaměřené na historii či pověsti regionu, sama je také kronikářkou obce.
 
Milena Havlová
Obecní knihovna Vlkov, okr. Náchod
Paní Milena Havlová vede knihovnu v obci Vlkov v okrese Náchod od roku 2007. Ve Vlkově mají knihovnu umístěnou v budově bývalé školy a je poměrně dobře technicky vybavená. Novinkou je v tomto roce elektronický systém pro evidenci výpůjček a také webové stránky knihovny, kde je elektronicky zveřejňována nabídka nových knih, katalog či pozvánky na zajímavé akce. Témata k setkávání se čtenáři vždy udávají knihy. Čtení u dětí propaguje akce s tradičním názvem Čteme dětem, seznámení s nově vycházející vzpomínkovou nebo regionální literaturou doprovázejí besedy s autory. Úspěšnost knihovnického působení paní Havlové dokládá fakt, že se za poměrně krátkou dobu počet návštěvníků vlkovské knihovny zdvojnásobil.
 
Pavlína Pleslová
Obecní knihovna Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou
Paní Pavlína Pleslová převzala do své péče knihovnu v obci Záměl na Rychnovsku před jedenácti lety. Tehdy v knihovnickém oboru začínala, přesto se jí během krátké doby podařilo změnit zanedbanou knihovnu v příjemné místo, kam chodí dospělí a především děti často a rádi. Každé pondělí přicházejí děti přímo ze školy do knihovny na Pohádkové odpoledne, které je věnováno čtení nebo výtvarnému vyrábění. Pro nejmenší také paní knihovnice připravila Noc s Andersenem nebo zájezd do divadla. Knihovna v Záměli využívá pro doplňování literatury výměnné fondy a s podporou pověřené knihovny v Kostelci nad Orlicí také získala automatizovaný systém pro katalog a výpůjčky. Paní Pleslová se účastní se svou knihovnou soutěže Vesnice roku a sluší se připomenout, že v roce 2006 získala zámělská knihovna titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje.
 
Jana Podlipná
Městská knihovna Pilníkov, okr. Trutnov
Paní Jana Podlipná si našla místo knihovnice v Pilníkově v roce 2008. Pilníkov se oproti ostatním zmíněným obcím může pochlubit relativně vysokým počtem obyvatel (okolo 1200), přesto i pro takto velkou knihovnu je užitečná regionální pomoc pověřené knihovny v Trutnově v oblasti doplňování literatury. Paní knihovnice věnuje nejvíce času dětem, v rámci spolupráce s místní školou připravuje literární pořady pro žáky, věnuje se také individuálně studentům, kterým pomáhá s výběrem literatury. Ke knihovnictví paní Podlipnou přivedlo čtení, které je její celoživotní zálibou, a také zájem o setkávání s lidmi. A jak sama tvrdí, tato práce ji stále baví a na své čtenáře se těší.
 
Miroslava Dymáčková
Městská knihovna Vrchlabí, okr. Trutnov
Paní Miroslava Dymáčková spojila celý svůj profesní život s knihovnictvím. Po absolvování střední knihovnické školy nastoupila do Městské knihovny ve Vrchlabí. Vrchlabská knihovna se stala jejím pracovištěm na více než 40 let. Cesta touto knihovnou vedla přes dětské oddělení, výpůjční a informační služby, katalogizaci a vedení střediska až po jmenování ředitelkou. V 90. letech proběhla za jejího vedení rozsáhlá rekonstrukce knihovny, samozřejmostí se stalo zavedení internetu a přístup do knihovny přes elektronické služby. Paní Dymáčková vtiskla knihovně ve Vrchlabí pečeť svého 30letého působení ve vedoucí funkci. Nyní, po ukončení aktivní profesní dráhy, knihovně pomáhá a věnuje se dětským čtenářům.
 
Mgr. Věra Škraňková
Městská knihovna Náchod, okr. Náchod
Paní Věra Škraňková nastoupila po vysokoškolských studiích knihovnictví na kratší dobu do knihovny v Polici nad Metují a dále následovalo 40 let dlouhé působení v náchodské knihovně. Účastnila se řady projektů s širší působností, jako byl celookresní systém knihovnických lekcí pro základní školy nebo Náchodské knihovnické týdny. Později, ve funkci vedoucí metodičky, se zabývala vzděláváním knihovníků. Ve funkci komisařky soutěže Vesnice roku prosadila krajské oceňování knihoven. A nesmíme zapomenout ani na její populární literární vycházky Po stopách Dannyho Smiřického v Náchodě a bohatou publikační činnost v odborných periodikách. Patří mezi zakládající členy obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků a řadu let stála v čele regionální pobočky Svazu. Jejích výborných organizačních schopností si cení všichni účastníci tradičních knihovnických zájezdů do Francie.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

verze pro tisk · PDF verze