Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Pomůcky pro studium z dílny Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Autor: Linda Jansová a Kateřina Nekolová
Vyšlo 9/21/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 3, v sekci Zaujalo nás

Úvodem
Knihovnický institut Národní knihovny ČR se kromě jiných činností věnuje zajišťování mimoškolního vzdělávání knihovníků. Využívá k tomu řadu prostředků – pořádá pro knihovnickou veřejnost odborné akce, podílí se na tvorbě koncepčních dokumentů vztahujících se ke knihovnickému vzdělávání, provozuje také portál Informace pro knihovny a rozcestník Studijní pomůcky pro knihovníky. Právě tyto online zdroje, které jsou určeny především pro knihovníky z veřejných knihoven, ale mohou je pochopitelně využít i pracovníci knihoven jiných typů, si představíme blíže.
Vzdělávání je na portálu Informace pro knihovny (http://ipk.nkp.cz/) věnována především část nazvaná Akce, vzdělávání, dostupná na adrese http://ipk.nkp.cz/akce. Seznamuje mj. s akcemi Knihovnického institutu pro odbornou veřejnost, naleznete v ní seznam knihovnických škol, odkazy na důležité strategické dokumenty týkající se vzdělávání (mj. i na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků schválenou na konci roku 2016), na přehled knihovnických akcí provozovaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) i na Sekci vzdělávání SKIP jako důležitou platformu pro rozvoj knihovnického vzdělávání. Podstatnou součástí jsou i stránky věnované Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací a studijním textům a e-learningu.
Přehled Studijní texty a e-learning, který najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/akce/studijni-texty, je rozdělen do tří hlavních částí, jimiž jsou Studijní materiály, E-learning a Příručky. Obsahuje odkazy na zdroje vytvořené různými subjekty, především významnými knihovnami, ale také vysokoškolskými pracovišti.

Studijní materiály
Mezi studijní materiály jsou začleněny Jinonické texty, tj. studijní texty připravené Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dále prezentace z rekvalifikačního kurzu pořádaného Národní knihovnou ČR a především již zmíněný rozcestník Studijní pomůcky pro knihovníky, který byl spuštěn v letošním roce. Ten je k dispozici na adrese https://studujte.nkp.cz/ a obsahuje více než 500 studijních pomůcek nejrůznějšího charakteru (od učebních textů přes prezentace a webináře až po e-learningové kurzy) vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro jednotlivé typové pozice z Národní soustavy povolání. Pomůcky je možné prohlížet, v údajích o nich lze i vyhledávat. K pomůckám jsou přiřazeny odpovídající znalosti a dovednosti z knihovnických typových pozic z Národní soustavy povolání, proto se můžete zaměřit přímo na studium pomůcek vztahujících se k dané typové pozici. Rozcestník využijete i v případě, že se chcete vzdělávat bez ohledu na typovou pozici – pomůcky jsou rovněž opatřeny klíčovými slovy, podle kterých se snadno zorientujete.


E-learning
V části věnované e-learningu jsou zdůrazněny především kurzy Národní knihovny ČR (zaměřené na katalogizaci a akvizici) a Moravské zemské knihovny (pokrývající knihovnictví obecně, služby a digitalizaci). Zvláštní pozornost je věnována portálu kurzy.knihovna.cz, který spravuje Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. Zmíněn je i Kurz práce s informacemi dostupný na serveru Seduo.cz.
 
Příručky
Z příruček je zdůrazněna Příručka pro knihovníky veřejných knihoven, kterou zpracovala Moravská zemská knihovna, a příručka Knihovnické minimum z dílny Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Nechybí ani upozornění na příručky pro školní knihovníky – kromě české příručky je pro inspiraci zařazena i příručka ze Slovenska.

Závěrem
Jak stránka Studijní texty a e-learning, tak především rozcestník Studijní pomůcky pro knihovníky mohou být užitečným zdrojem jak pro mimoškolní vzdělávání obecně, tak pro přípravu na zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.[1] Na tyto zkoušky je možné se připravovat jak prostřednictvím kurzů,[2] tak samostudiem (absolvování zkoušky není podmíněno účastí v kurzu). Právě pro knihovníky, pro které by osobní účast v kurzu byla z časových, finančních či jiných důvodů obtížná, mohou tyto online zdroje posloužit jako užitečné vodítko pro přípravu na zkoušky. Využijí je jistě i ti, kteří o přípravách na zkoušky zatím neuvažují, ale chtějí se průběžně vzdělávat a díky rozšiřování vlastních znalostí a dovedností poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby.
Pokud jste se se stránkou Studijní texty a e-learning a s rozcestníkem Studijní pomůcky pro knihovníky již seznámili a zjistili jste, že nám některá z vašich oblíbených studijních opor unikla, dejte nám prosím vědět. Vaše tipy uvítáme prostřednictvím e-mailu (linda.jansova@nkp.cz či katerina.nekolova@nkp.cz) nebo formuláře pro návrh na přidání studijní pomůcky (https://studujte.nkp.cz/navrh-na-pridani-studijni-pomucky). Rádi vámi doporučované zdroje doplníme, aby byly oba přehledy pro uživatele z knihovnické obce co nejpřínosnější.
 
Kontakt na autorky: linda.jansova@nkp.cz, katerina.nekolova@nkp.cz
 

[1] Na webu http://narodnikvalifikace.cz/ naleznete aktuální seznam autorizovaných osob (organizací), které mohou tyto zkoušky realizovat. K červenci 2017 se kromě Národní knihovny ČR jedná o Moravskou zemskou knihovnu, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě a Knihovnu Jiřího Mahena v Brně (ta se specializuje na typovou pozici Knihovník v knihovně pro děti).
[2] Podrobnosti o kurzech, které bude od roku 2018 pořádat Národní knihovna ČR, najdete také na portálu Informace pro knihovny, konkrétně na adrese http://ipk.nkp.cz/akce/03_OV_Akce/04_OVrekv.htm. Kurzy budou kombinovat formu kontaktní výuky, tj. fyzické účasti knihovníků, s formou e-learningu.

verze pro tisk · PDF verze