Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Slavnostní Setkání knihovnic a knihovníků podeváté

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/7/2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

Knihovnice a knihovníci jsou často lidé, kteří svou práci vykonávají ve svém volném čase bez odpovídajícího finančního ohodnocení. Ať už působí na vesnici, či ve městě, i navzdory nepříznivým platovým podmínkám, v knihovnách setrvávají a někdy se pro ně tato práce stává jejich životním naplněním. S neutuchajícím nadšením a zápalem se snaží zkvalitňovat služby pro čtenáře, aktualizovat knihovní fond, pořádat zajímavé akce pro malé i velké… Určitě někoho takového znáte… Po večerech vystřihuje andílky na vánoční dílny pro děti, uspořádá sbírku na pomoc místním nadšencům, napeče koláče pro účastníky besedy… Pokud takto někdo vykonává své povolání, měl by být za to oceněn.
 
Proto se ve středu 18. října 2017 pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., uskutečnil již 9. ročník slavnostního Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci byly uděleny tituly krajským knihovnicím a knihovníkům roku. Místem konání byla jako každý rok Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK). Hostitelská instituce je spolu s východočeským SKIPem (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) hlavním pořadatelem akce.
Celý slavnostní večer lze pomyslně rozdělit do dvou hlavních částí. Oficiální část setkání zahájila Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK HK. Slova se také ujali významní hosté: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, a Mgr. Petra Miturová z oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR. Jsme rádi, že o moderování se opět postarala Mgr. Zlata Houšková.
Nejdůležitější částí programu (a také samozřejmě nejočekávanější) je samotné udělení titulů. To bylo letos vzhledem k menšímu počtu nominovaných sice o něco kratší než obvykle, neznamená to však, že by bylo méně dojemné. Oceněné na naše improvizované pódium každoročně doprovázejí zástupci jejich zřizovatelů nebo kolegyně z pověřených knihoven a o nějaké malé překvapení není nikdy nouze. Letos se tak jedné z nominovaných knihovnic kromě titulu dostalo i přání k narozeninám. Vyznamenané představila Bc. Vladimíra Buchtová, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK. Slovní komentář byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné osobnosti působí.[1] Mezi předávajícími byli Mgr. Martina Berdychová, Ing. Milan Smolík, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP 08 Východní Čechy, a Mgr. Eva Svobodová. Kdo ocenění získal, zde však nebudu prozrazovat. V rubrice Kdo je aktuálního čísla zpravodaje se s knihovnicemi a knihovníkem roku můžete blíže seznámit.
Součástí programu bylo také připomenutí úspěchu knihovny v Novém Hrádku v soutěži Vesnice roku, kde se jí podařilo získat Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby. Knihovna také postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku 2017. Paní Marie Grimová je knihovnicí již téměř 50 let, což si jistě naše uznání zaslouží.
Oba slavnostní akty večera orámoval hudební doprovod, který zajistili Vojtěch Horyna a Pavel Blažek, studenti ZUŠ v Hradci Králové a Týništi nad Orlicí. Novinkou letošního ročníku a zároveň hlavní kulturní složkou programu byla divadelní adaptace aktovky Antona Pavloviče Čechova Psí život (dříve Námluvy). Postaralo se o ni hradecké divadlo Jesličky Josefa Tejkla. Změna názvu divadelní hry byla jemným upozorněním pro diváky, že pokud si myslí, že ono dílo znají, mohou být občas poněkud překvapeni. Došlo dokonce i na výstřely… Hosté se však nenechali příliš zaskočit a dle ohlasů byl výběr tohoto kulturního programu dobrou volbou.
Po závěrečném proslovu moderátorky, jehož součástí bylo poděkování všem zapojeným do přípravy setkání (a že jich nebylo málo), následovala neformální část programu. Pro hosty slavnostního večera byl jako tradičně připraven raut. O veškeré pohoštění se postaraly pracovnice SVK HK. Aby se návštěvníci mohli obohatit nejen po fyzické stránce, ale také po stránce duševní, ve foyer mohli zhlédnout výstavu nazvanou Architektura českých knihoven ve 21. století. Výstava představuje některé zajímavé knihovny, které byly dostavěny (nebo jejichž rekonstrukce byla dokončena) po roce 2000. Za její poskytnutí děkujeme knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zvláště PhDr. Květě Hartmanové.[2] V konferenčním sále se zároveň promítala obrazová prezentace věnovaná ohlédnutí za akcemi SVK HK v roce 2016.[3] O její zpracování se postaralo oddělení PR SVK HK.
Jak celý večer probíhal, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii: https://www.zonerama.com/LYBpM/Album/3821386?secret=85PY6jJtQ2OcFHA60sGDLi14J.
 
Znáte to sami z vlastní zkušenosti, že pořádání akcí není jednoduchá záležitost a většinou za ním stojí více práce, než by se na první pohled mohlo zdát. Zejména organizace akcí většího rozsahu, jakou slavnostní Setkání knihovnic a knihovníků bezesporu je, vyžaduje spolupráci mnoha osob, knihoven a dalších institucí a bez jejich zapojení by realizace vyhlášení krajského knihovníka / krajské knihovnice roku ani nebyla možná. Kdybych zde měla uvést všechny zapojené kolegyně a kolegy, pravděpodobně by se už žádný jiný příspěvek do tohoto zpravodaje nevešel. Dovolte mi tedy alespoň vyjádřit velké poděkování všem těm, kteří se na uskutečnění slavnostního večera podíleli nejenom letos, ale i v minulých ročnících.  
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

 
[2] Pro zájemce o více informací o výstavě doporučujeme navštívit: https://bulletinskip.skipcr.cz/vystavy-k-zapujceni/architektura-ceskych-knihoven-ve-21-stoleti.
[3] Prezentace je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=wfWfnZn1-iY.

verze pro tisk · PDF verze