Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

O regionálních funkcích v Pardubicích

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Stalo se

Vzdělávání pracovníků knihoven je věnována stále větší pozornost. Máme Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků a Standard pro dobrou knihovnu, které specifikují podobu a rozsah odborného vzdělávání pracovníků knihoven… Bez ohledu na to, na jaké knihovnické pozici pracujete, je důležité si pravidelně a systematicky doplňovat vzdělání. Zejména pak pro metodiky, kteří by se měli dokázat nejen orientovat v oboru, ale zároveň i umět poradit knihovníkům svěřené oblasti.
 
Ve dnech 25. až 26. října 2017 se proto uskutečnil tradiční seminář Regionální funkce knihoven v Pardubicích. Odborným garantem semináře je Sekce pro regionální funkce Sdružení knihoven (SDRUK) ČR[1] a Knihovnický institut Národní knihovny ČR.[2] Je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.
O moderování se podělili Mgr. Blanka Konvalinková z Krajské vědecké knihovny v Liberci, předsedkyně Sekce pro regionální funkce SDRUK (1. den), a PhDr. Vít Richter z Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze (2. den).
Odborný program prvního dne semináře zahájil PhDr. Vít Richter, který hovořil o trendech vývoje veřejných knihoven. Na základě statistických dat knihoven ČR v roce 2016 shrnul, jak by v tomto směru mohly pomoci regionální funkce. Stranou samozřejmě nezůstala ani otázka jejich financování. Další přednášející byla Mgr. Karin Vitásková z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která přítomným přiblížila způsob poskytování regionálních funkcí v tomto kraji. Prezentace je jistě možnou inspirací, jak zabezpečit poskytování těchto služeb a eliminovat pozdní vyplácení dotací na regionální funkce, se kterým se většina krajů potýká. Dále vystoupila Mgr. Marta Lelková z Městské knihovny v Broumově, která seznámila s vývojem regionálních funkcí v letech 2002-2015. Tomuto tématu věnovala diplomovou práci, kterou nedávno úspěšně obhájila na Masarykově univerzitě v Brně. Součástí vysokoškolské kvalifikační práce byla i statistická analýza dat vykazovaných v rámci regionálních funkcí, při níž narazila na řadu nepřesností a chyb. Nejvíce příspěvků měly na svědomí kolegyně z Moravské zemské knihovny v Brně, a to hned tři. Mgr. Monika Kratochvílová hovořila o dotačním programu, který Jihomoravský kraj vyhlásil pro obecní knihovny a díky němuž byla řada knihoven dovybavena nebo modernizována. Mgr. Adéla Dilhofová se pak zaměřila na dotační program „Jihomoravský kraj čte dětem“, v jehož rámci bylo uskutečněno mnoho regionálních akcí. Tato přednášející pak také informovala o kurzech a zkouškách pro knihovníky podle Národní soustavy kvalifikací. MZK v Brně byla první autorizovanou osobou v ČR a postupně se přidávaly další knihovny (Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Knihovna Jiřího Mahena). Vzdělávání knihovníků se věnovala také Ing. Jana Tomancová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a zaměřila se na zkušenosti ze Zlínského kraje. Část příspěvku se zabývala kurzy knihovnického minima pořádanými v ČR. (Nechyběla tedy mezi nimi ani Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.) Očekávaný Standard pro dobrý fond představila PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, která je zároveň jeho hlavní autorkou. Mgr. Tomáš Štefek z Masarykovy univerzity v Brně svůj příspěvek zahájil výčtem netradičních služeb, které mohou knihovny poskytovat, a připomněl, že cesta ke změně znamená hledat odpovědi na otázku, jak bychom to mohli dělat. Ve své prezentaci představil designové myšlení pro knihovny a zajímavý související projekt podpory zavádění sociálních inovací do knihoven. Nabídku ke spolupráci přinesly také Lucie Leišová a Tereza Hager z Coderdojo.cz, které se podílí na realizaci klubů programování pro děti a mládež, nazvaných CoderDojo. Zajímavý je i projekt FriendlyVox, se kterým účastníky seznámil Robert Štěrba z nadačního fondu FriendlyVox. Pokud nevíte, co si pod anglickým pojmem představit, skrývá se pod ním označení pro ozvučený internetový portál, nabízející řadu služeb pro zrakově postižené.
Program druhého dne semináře byl zahájen informacemi o automatizovaných knihovních systémech (Lanius, KpSys, Cosmotron, Koha) od zástupců jednotlivých řešení. Teoretický návod, jak postupovat při změně automatizovaného knihovního systému, pocházel od Mgr. Evy Cerniňákové z JABOK. Malým osvěžením pro knihovny byla vtipně pojatá prezentace Mgr. Milana Regece z Univerzity Komenského v Bratislavě, který hodnotil aktivity knihoven na sociálních sítích. Dozvěděli jsme se, jaké příspěvky jsou na internetu úspěšné a získávají nejvíc „lajků“. Následovaly informace o portálu Knihovny.cz (Ing. Petr Žabička, MZK v Brně) a seznámení s přípravou platformy pro zajištění služeb dodávání dokumentů včetně MVS, nazvané Získej (Ing. Luboš Chára, Národní technická knihovna). Dále účastníci získali informace o dotačním projektu „Co nebylo v učebnicích – Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků pro 21. století“. Do této iniciativy je nyní zapojeno 15 knihoven a 17 škol. O výsledcích průzkumu věkové, kvalifikační a mzdové struktury pracovníků informoval PhDr. Vít Richter. Ing. Dana Smetanová (Knihovnický institut Národní knihovny ČR) se věnovala přípravám novely katalogu prací. Poslední příspěvek byl zaměřen na projekt „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ a s aktuálními výsledky vystoupil PhDr. Zdeněk Bartl z Národní knihovny ČR.
Veškeré prezentace jsou k dispozici na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/celostatni-seminare-regionalni-funkce-knihoven/pardubice2017.
 
V pardubickém Domě hudby se sešlo okolo 180 zájemců z celé České republiky. Velmi potěšující je, že zde byli zástupci všech pověřených knihoven v Královéhradeckém kraji. Kromě kolegyň z Náchoda, Jičína, Trutnova, Hradce Králové, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí se účastnily i vedoucí knihoven v Červeném Kostelci, Týništi nad Orlicí či Jaroměři. A přítomna byla i zástupkyně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je to dobře. Jedná se o jednu z hlavních příležitostí, kdy se mohou metodici setkat a dozvědět se informace, které se týkají jejich zaměření. Děkujeme všem organizátorům za realizaci těchto seminářů.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

 

verze pro tisk · PDF verze