Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

Vývoj regionálních funkcí na Náchodsku

Autor: Klára Havlová
Vyšlo 7. 12. 2017 v čísle Ročník 27 (2017), Číslo 4, v sekci Z dějin knihovnictví v našem kraji

Metodická péče v Náchodě
Městská knihovna v Náchodě se od roku 1951 stala zařízením Okresního národního výboru v Náchodě a začala působit jako okresní lidová knihovna. Převzala metodickou péči o ostatní knihovny v okrese a fond státní doplňovací knihovny. Metodická pomoc měla různé formy. Okresní knihovna umožňovala knihovníkům místních lidových knihoven absolvovat zdejší praxi, pořádala semináře a metodické besedy, zajišťovala nákup knih a zpracovávala statistické výkazy. Metodici okresní knihovny jezdili do místních lidových knihoven a přímo v obcích pořádali besedy a přednášky, pomáhali s aktualizací a revizí fondu podle tehdejších politických poměrů.
 
Budování střediskového systému
V souvislosti se vznikem střediskového systému se přistupovalo k profesionalizaci městských a střediskových knihoven. V tehdejším náchodském okrese byly profesionalizované střediskové knihovny v Broumově, Červeném Kostelci, České Skalici, Hořičkách, Hronově, Jaroměři, Meziměstí, Novém Městě nad Metují a Polici nad Metují. Okresní lidová knihovna v Náchodě nad těmito střediskovými knihovnami působila jako ústřední.
V okrese Náchod byl zaváděn střediskový systém postupně od roku 1976 - vždy dvě střediska ročně, takže byl dokončen v roce 1980. V síti bylo zapojeno celkem 106 knihoven: Okresní lidová knihovna v Náchodě, 10 místních a městských lidových knihoven s profesionálními pracovníky a 95 místních lidových knihoven s neprofesionálními pracovníky. Každá středisková knihovna budovala výměnný fond, ze kterého distribuovala místním lidovým knihovnám soubory knih. Okresní úřad poskytoval střediskovým knihovnám finance na nákup knih do výměnných souborů a na platy knihovníků místních lidových knihoven.
 
Transformace systému
Ke zrušení střediskového systému došlo v roce 1995 a knihovny byly předány městským a obecním úřadům. Okresní knihovna byla zrušena a město Náchod založilo Městskou knihovnu v Náchodě, obecně prospěšnou společnost. Knihovny, které při změně zřizovatele získaly právní subjektivitu, uzavřely s obecními úřady smlouvy o poskytování knihovnických služeb obcím. Knihovny, které se staly součástí městských úřadů nebo organizační složkou obce (bez právní subjektivity), již nemohly poskytovat obcím služby. Výměnné fondy byly ponechány v obecních knihovnách. Knihy, o které neměla žádná knihovna zájem, byly odepsány.
Od roku 1996 fungovaly dále výměnné fondy v knihovnách Náchod, Červený Kostelec, Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad Metují. Střediskový systém v Městské knihovně v Hronově se udržel do roku 1998. Obecní úřady, zřizovatelé místních neprofesionálních knihoven, přispívaly městským knihovnám na základě smluv o zajišťování knihovnických služeb v obcích finančními prostředky na nákup výměnných fondů a na platy knihovníků. Metodické vedení zajišťovala nadále Městská knihovna Náchod z finančních prostředků získaných na regionální činnost od okresního úřadu.
 
Regionální funkce knihoven
Po zavedení regionálních funkcí v roce 2001 využila Městská knihovna v Náchodě (jakožto knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí) faktu, že léta budovaný střediskový systém knihoven zůstal částečně zachován i po jeho legislativním zrušení, a začala spolupracovat s městskými knihovnami, které ve střediskovém systému pokračovaly a staraly se kontinuálně o chod neprofesionalizovaných knihoven a budování a cirkulaci výměnného fondu v knihovnách svého metodického obvodu. O neprofesionalizované knihovny dříve spadající pod již zrušené střediskové knihovny začala pečovat náchodská knihovna. Ta také poskytovala střediskovým knihovnám část své dotace na nákup výměnného fondu a také jim proplácela konzultační a poradenskou službu. V prvních letech fungování regionálních funkcí obsluhovala Městská knihovna Náchod (částečně skrze střediskové knihovny) 98 knihoven v regionu. Počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí byl ve statistice uváděn 3,5 přepočteného úvazku.
 
Aktuální situace
V současné době vykonává náchodská knihovna regionální funkce pro 84 knihoven (10 profesionalizovaných knihoven, 59 neprofesionalizovaných knihoven, 11 poboček profesionalizovaných knihoven, 4 knihovny jiných sítí) a počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí je 2,65 přepočteného úvazku. V tom ale nejsou započítáni pracovníci střediskových knihoven, kteří zastávají část práce metodiků pověřené knihovny. Velký důraz se klade na budování výměnných fondů. Částky vydávané na nákup knih do výměnného fondu tvoří téměř 30 % celkové dotace na výkon regionálních funkcí. K tomu většina zřizovatelů neprofesionalizovaných knihoven přispívá na nákup výměnného fondu svým střediskovým knihovnám; tento příspěvek se ročně pohybuje kolem 350 000 Kč.
 
Výhody a nevýhody decentralizovaného systému
Mezi výhody decentralizovaného systému patří především dlouhodobě budované vztahy s knihovníky i zřizovateli knihoven, snazší komunikace a dostupnost služeb neprofesionalizovaným knihovnám, strategické rozmístění výměnného fondu, umožňující pružnější obměnu souborů či rozdělení metodické práce.
Nevýhodou je, že jednotlivá střediska nelze řídit takovým způsobem, aby byl výkon regionálních funkcí v celém regionu na stejné úrovni. I přes nastavení jasných pravidel a metodik vydaných pověřenou knihovnou má každá středisková knihovna jiný náhled na postupy vykonávání regionálních funkcí, a vznikají tak velké rozdíly ve výkonech. Jednotlivé střediskové knihovny (a následně i knihovny jejich obvodů) mají různé knihovní programy (KpWin SQL, Verbis, Clavius, Tritius), takže je nelze propojit do jednotného regionálního automatizovaného systému.
 
Souhrn poskytovaných služeb pro knihovny
Městská knihovna v Náchodě zastřešuje a organizuje výkon regionálních funkcí v celém regionu. Pro knihovníky pořádá porady, vzájemně inspirační setkání knihovníků (burza nápadů) a vzdělávací akce zaměřené na využití v knihovnické praxi. Každoročně organizuje studijní exkurzi do úspěšných knihoven. Zajišťuje sběr statistických údajů i jejich vyhodnocení. Pomáhá při prezentaci knihoven na webu, automatizaci knihoven, aktualizaci i revizi fondů, projektování nových knihoven, zpracování dotačních projektů a vyjednávání se zřizovateli knihoven s cílem zlepšit podmínky provozování knihoven i služeb jejich čtenářům.
 
Zdroje:

  • ŠKRAŇKOVÁ, Věra. 21. století a výměnné soubory. Region Náchodsko. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2004, roč. 14, č. 4, s. 20-21 [2017-10-17]. ISSN 0862-9366. Dostupné též z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/471.pdf
  • ŠKRAŇKOVÁ, Věra. Regionální služby Městské knihovny v Náchodě. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2010, roč. 20, č. 4, s. 15-16 [2017-10-17]. ISSN 0862-9366. Dostupné též z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/201004009.pdf
  • Výroční zprávy a komentáře ke statistikám Městské knihovny Náchod
 
Kontakt na autorku: havlova@mknachod.cz
Web Pro knihovny Městské knihovny Náchod: https://proknihovny.mknachod.cz/

verze pro tisk · PDF verze