Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Od portálu Jednotná informační brána k portálu Knihovny.cz

Autor: Bohdana Stoklasová
Vyšlo 9/20/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 3, v sekci Naše téma

elektronick-e-zdroje-a-slu-zby-v-knihovn-ich-NOV-e.png
Jednotná informační brána (JIB) i portál Knihovny.cz (CPK) poskytují obdobné služby: umožňují uživatelům jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven i k zahraničním zdrojům a umožňují přebírání záznamů. Mezi oběma projekty existuje zásadní rozdíl v tom, na jakých softwarových produktech je založeno jejich vyhledávání a jakým způsobem se zdroji pracují. JIB využívá pro vyhledávání metavyhledávač MetaLib. MetaLib primárně nepracuje s velkými indexy, ale paralelně prohledává jednotlivé zdroje, zjednodušeně řečeno – nemá zdroje „u sebe“, z čehož plyne dlouhá odezva při vyhledávání. Portál Knihovny.cz naopak pracuje s velkými indexy a uživatel tak získá výsledek podstatně rychleji.
Projekt JIB vznikl v roce 2000, v roce 2002 zahájila JIB provoz. Vyhledávač MetaLib již není řadu let rozvíjen, protože firma Ex Libris ho nahradila discovery systémem Primo, napojeným na centrální index.
Portál Knihovny.cz je novou službou, založenou na moderních (převážně opensource) technologiích. Myšlenka portálu vznikla v roce 2010. Po oficiálním spuštění portálu na podzim roku 2016 probíhalo intenzivní testování v plném provozu a ladění, zapojování dalších knihoven a zdrojů. K domácím zdrojům přibyla díky nákupu centrálního indexu široká nabídka zahraničních zdrojů. Portál Knihovny.cz již nyní dospěl do stadia, kdy je schopen nahradit funkce MetaLibu přinejmenším ve srovnatelné kvalitě. Připravuje se propojení portálu Knihovny.cz se službou Získej, zaměřenou na meziknihovní služby (výpůjčky i elektronické dodávání dokumentů).
Pro přístup k plným textům využívají oba portály linkserver SFX.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a financování obou projektů ze stejného zdroje (dotační program VISK – Veřejné informační služby knihoven) je logické, že Ústřední knihovnická rada, expertní tým i řídicí výbor portálu Knihovny.cz shodně doporučují ukončení využívání MetaLibu k 31. 12. 2018 a pokračování ve využívání SFX.
Ústřední knihovnická rada (zápis z jednání 6.–7. 3. 2018): Ukončit financování JIB z VISK v roce 2018, ale ponechat financování linkovacího nástroje SFX.
Expertní tým portálu Knihovny.cz (zápis z jednání 23. 4. 2018): Účastníci jednání se shodli téměř jednomyslně (1 účastník se zdržel hlasování) na tom, že funkcionalita CPK již dnes nahrazuje ekvivalentně nebo lépe funkcionalitu MetaLibu. Doporučili nahradit funkcionalitu MetaLibu a z JIB zachovat pouze SFX. Za zásadní problém ale všichni účastníci označili chybějící zdroje – především univerzity. Účastníci jednání doporučili projednání tohoto problému na ŘV CPK a přehodnocení nutnosti plného zapojení všech institucí v zájmu rychlejšího zapojení univerzit.
Řídicí výbor portálu Knihovny.cz (zápis z jednání 19. 6. 2018): ŘV schválil ukončení funkcionality MetaLibu a vypovězení stávající smlouvy mezi NK ČR a Ex Libris s tím, že po proběhnutí výběrového řízení na linkserver uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem MZK. Další postup řešení navrhne MZK. ŘV schválil možnost zapojení univerzit (případně dalších institucí se zásadním přínosem pro CPK, které nejsou prozatím schopny splnit podmínky pro plnohodnotné zapojení) jako zdroje. ŘV doporučil schválení možnosti zapojení vybraných institucí na úrovni zdrojů na Radě CPK. Priority pro výběr institucí pro zapojení na úrovni zdrojů stanoví expertní tým CPK.
Obr. 1–5 názorně ilustrují rozdílný komfort pro uživatele poskytovaný oběma portály. Již úvodní obrazovka JIB není příliš uživatelsky přívětivá a svědčí o tom, že nástroj, na němž je služba založena, neodpovídá moderním trendům.
 
JIB-uvodni-obrazovka.jpg
JIB – úvodní obrazovka
 
V JIB lze, stejně jako v portálu Knihovny.cz, zjistit, která knihovna dokument vlastní.

 
JIB-knihovny-vlastnici-dokument.jpg
JIB – knihovny vlastnící dokument
 
Pokud si ale uživatel vybere např. Moravskou zemskou knihovnu a chce se dozvědět informace o momentální dostupnosti dokumentu, musí znovu hledat v MZK.

MZK-momentalni-dostupnost-dokumentu.jpg
MZK – momentální dostupnost dokumentu
 
V portálu Knihovny.cz získá informaci o dostupnosti dokumentu podstatně rychlejším a příjemnějším způsobem.

Knihovny-cz-uvodni-obrazovka.jpg
Knihovny.cz – úvodní obrazovka

Knihovny-cz-momentalni-dostupnost-dokumentu.jpg
Knihovny.cz – momentální dostupnost dokumentu
 
Pro uživatele přináší portál Knihovny.cz v porovnání s JIB nepochybně vyšší uživatelský komfort a řadu nových služeb. A protože uživatelé podle statistik JIB příliš nevyužívali, nemusí měnit své zvyky a novou službu vítají. Je logické, že v knihovnách bude situace složitější. Knihovníci JIB využívali hodně, byli na ni zvyklí, a portál Knihovny.cz pro ně bude znamenat velkou změnu, která nemusí být vždy vítána. Po 18 letech již je ale změna nevyhnutelná a je třeba se s ní vyrovnat. Věříme, že i knihovníci si portál Knihovny.cz časem oblíbí a změnu ocení.
 
Kontakt na autorku: stoklasovabohdana@gmail.com

verze pro tisk · PDF verze