Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Něco končí – něco začíná

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Na slovíčko

Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci a s ním i krajská knihovnická kampaň zaměřená na elektronické zdroje a služby v knihovnách. Cílem propagační kampaně bylo rozšířit povědomí o možnostech knihoven v této oblasti nejenom mezi běžnou veřejnost, ale i mezi knihovníky.
Ve zpravodaji U nás jsme se vám v průběhu roku snažili téma přiblížit. V prvním čísle jste tak mohli najít příspěvky věnované úvodu do problematiky elektronických zdrojů v knihovnách. Ve druhém čísle jsme se zaměřili na e-knihy, třetí číslo přineslo zajímavosti a novinky týkající se portálu Knihovny.cz a v aktuálním čísle se můžete seznámit s problematikou sociálních sítí a YouTube v knihovnách. Autory příspěvků jsou často známí odborníci ve svém oboru. Jmenujme například PhDr. Bohdanu Stoklasovou (Centrální portál knihoven), Mgr. Karolínu Koštálovou (Národní knihovna ČR), Mgr. Vojtěcha Vojtíška (Městská knihovna v Praze), Mgr. Petra Nováka nebo Ing. Jiřího Pavlíka (oba Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze). Rubriku „Naše téma“ se podařilo naplnit těmito jmény zejména díky spolupráci s Mgr. Hanou Hornychovou, hlavní garantkou kampaně roku 2018. Paní kolegyni patří velký dík za tuto práci, která spočívá nejen v komunikaci s autory a samotném zpracování příspěvků, ale obnáší mnoho dalších úkolů včetně realizace školení, konzultací apod. Novinkou letošní kampaně byla tzv. roadshow, kdy paní kolegyně vyjela do některých knihoven v kraji a přednášela zde právě na téma elektronických zdrojů v knihovnách. A jak sama zmiňovala, jednalo se o nejpříjemnější část pracovních povinností souvisejících s kampaní (protože měla možnost setkat se s dalšími knihovnicemi).   
To však není jediná zvláštnost, kterou se letošní kampaň vymykala. Kampaň roku 2018 je totiž ojedinělá především tím, že je poslední vycházející z krajské koncepce knihoven na léta 2014–2018. Logicky tak nastal čas promyslet, co dále… K tomuto účelu byla sestavena pracovní skupina zabývající se tvorbou nové krajské koncepce, která pro období 2019–2023 definuje prioritní oblasti pro možný rozvoj knihoven a s nimi související krajské roční kampaně. Jaká budou témata kampaní na následující pětileté období, zde zatím nebudu blíže specifikovat. Už nyní vám však můžu prozradit téma kampaně nadcházejícího roku. Zadní obálka už napovídá, čemu se budeme v roce 2019 věnovat. Mottem „Vzdělávejme společně“ jsme chtěli vyjádřit náš zájem o posílení spolupráce mezi knihovnami a školami. Obojí instituce jako místa pro podporu vzdělávání si mohou být vzájemně prospěšné, proto si téma „knihovny a školy“ jistě zaslouží pozornost.
Vyhlášení kampaně roku 2019 proběhlo 20. listopadu 2018 na šestém ročníku Královéhradecké knihovnické konference. Program byl rozdělen do dvou hlavních částí. Dopoledne bylo věnováno příspěvkům na téma elektronické zdroje a služby v knihovnách, odpoledne se už pak zaměřilo na problematiku webů knihoven (více o konferenci v dalším čísle U nás). Součástí aktivit připravovaných v rámci kampaně je i vydání brožurky Webové stránky malých knihoven, která je metodickým doporučením pro knihovníky v obcích do 3 000 obyvatel. Příručka nyní vychází jako samostatná příloha ke čtvrtému číslu zpravodaje U nás. Doufáme, že vám bude pomocníkem a rádcem při vaší práci v knihovnách. I my budeme s tímto doporučením nadále pracovat a snažit se ho zavádět do běžné praxe.  
Určitá etapa tedy končí, ale zároveň něco nového začíná… Koncepce knihoven Královéhradeckého kraje předkládá možné směry vývoje pro období 2019–2023. V době psaní tohoto článku je dokument v připomínkovém procesu: jeho podobu mají možnost ovlivnit nejen pracovníci knihoven, ale i zřizovatelé. Doufáme tak, že bude vám knihovníkům k užitku, bude podporou ve vaší práci a pomocníkem v komunikaci s vaším zřizovatelem. Koncepce vyjde jako samostatná příloha prvního čísla zpravodaje U nás v příštím roce, snad vám tedy pomůže vkročit do nadcházejících let tou správnou nohou… Do nového roku vám za celou redakční radu zpravodaje U nás přeji spoustu zajímavých nápadů a mnoho energie pro jejich uskutečnění.

verze pro tisk · PDF verze