Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Krajskou knihovnu roku 2018 najdete ve Vidochově

Autor: Andrea Součková
Vyšlo 12/6/2018 v čísle Ročník 28 (2018), Číslo 4, v sekci Šumné knihovny

Koncem února 2018 byl vyhlášen již 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Cílem soutěže je „snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů uskutečňování obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova“.[1] Do 24. ročníku se v našem kraji přihlásilo celkem 16 obcí. Ceny jsou udělovány v mnoha kategoriích; Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační služby získala v letošním roce Místní knihovna ve Vidochově. Knihovny, které tuto cenu získají v jednotlivých krajích, jsou pak zpravidla nominovány na celostátní cenu Knihovna roku. Soutěže Knihovna roku se letos stejně jako v minulých ročnících účastnila řada vynikajících knihoven, a tak měla odborná porota těžké rozhodování. Hlavní a zvláštní ceny nakonec putovaly do knihoven jiných krajů. Knihovna ve Vidochově je však naší krajskou knihovnou roku 2018. Dovolte mi tedy představit vám blíže tuto knihovnu i obec, ve které působí.
Obec Vidochov s více než 380 obyvateli leží v severovýchodním cípu okresu Jičín. Je tvořena dvěma částmi – Vidochov a Stupná – a je charakteristická dochovanou zástavbou roubených chalup. Nejstarší dochovaná zpráva o obci je z roku 1386. Místní část Stupná má nejstarší dochovanou zmínku již z roku 1260 a její historie je spojena s těžbou zlata a stříbra. Pro zajímavost – v roce 2017 zaznamenala obec Vidochov nejvyšší přírůstek dětí od roku 1989! Gratulujeme!
Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a vzájemná spolupráce knihovny a vedení obce je velmi dobrá. V roce 2014 byla knihovna vymalována a vybavena novým nábytkem a v loňském roce získala obec dotaci z programu Ministerstva kultury ČR VISK 3 na obnovu technického vybavení knihovny.
Díky spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně je stálý knihovní fond obohacen a pravidelně obměňován o další tituly z výměnného fondu. Celý fond knihovny je zpracovaný a dostupný v regionálním online katalogu.
Paní knihovnice Věra Poláková úzce spolupracuje s místní mateřskou a základní školou, pro děti pořádá besedy o knihách a veřejná čtení. Aby měly děti ke knížkám a čtení ještě blíž (ačkoliv spolu tyto veřejné instituce sousedí), spravuje pro jistotu i knihovničku v místní škole. Kromě těchto aktivit se paní kolegyně Poláková podílí i na dalším kulturním a společenském životě v obci, mimo jiné přispívá do regionálního informačního letáku Zlaťák.
Úspěch v soutěži Vesnice roku je pro paní knihovnici motorem v dalších směrování činnosti knihovny a už nyní uvažuje nad dalšími aktivitami, kterými by bylo možno knihovnu posunout dále.
 
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://knihovnavidochov.webk.cz/

 
[1] Vesnice roku v Programu obnovy venkova [online]. 2011 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://www.vesniceroku.cz/

verze pro tisk · PDF verze