Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vzdělávání a setkávání knihovníků ve virtuálním světě

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 9/17/2020 v čísle Ročník 30 (2020), Číslo 3, v sekci Stalo se

Pro rok 2020, tak jako v jiných letech, bylo v českém knihovnictví naplánováno mnoho pracovních jednání, seminářů, workshopů, konferencí, přednášek, školení a dalších vzdělávacích akcí. Jejich přehled je z velké části uveřejněn na stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) (https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce). Akce jednotlivých sekcí Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) se nacházejí na stránkách tohoto sdružení (https://sdruk.cz/). Ještě před vyhlášením nouzového stavu stihla své lednové zasedání uskutečnit Rada SDRUK ČR (Brno 28.‒29. 1. 2020), proběhlo také třídenní jednání Ústřední knihovnické rady v Liblicích (20.‒22. 1. 2020), jehož hlavním a jediným úkolem bylo vypracovat text Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021‒2027 s výhledem do roku 2030. Nyní je tato koncepce předložena ke schválení vládě. Opravdu velkým štěstím bylo, že proběhla všechna jednání komisí VISK (https://visk.nkp.cz/). Díky tomu můžou knihovny realizovat své naplánované projekty, i když někde se zpožděním.
Bohužel pandemie covid-19 další aktivity zastavila. Nastalo postupné rušení jednotlivých akcí, ať už to byla porada ředitelek pověřených knihoven Královéhradeckého kraje (12. 3. 2020), jednání Sekce SDRUK pro bibliografii (31. 3. až 1. 4. 2020) v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, nebo seminář pro digitalizaci (20.‒21. 4. 2020) v MZK v Brně. Na rozdíl od akcí, které byly zrušeny bez náhrady, Konference o personální práci v knihovnách, která se měla konat 19.‒20. 5. 2020 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (SVK HK), proběhne v roce 2021 v obdobném termínu.[1] Po zvážení všech pro i proti SVK HK zrušila i podzimní slavnostní setkání u příležitosti udělení ocenění Knihovnice, knihovník roku 2020 Královéhradeckého kraje. Ne snad, že by pracovnice oddělení služeb knihovnám již věděly, že v čase obvyklého konání zasáhne Česko další vlna pandemie covid-19, spíše braly ohled na to, že oceněnými jsou z převážné části seniorky a senioři, a nechtěly ohrozit jejich zdraví setkáním s velkým počtem lidí z různých částí kraje.
Uzavření knihoven nesla většina knihovnic a knihovníků velmi těžce zvláště tam, kde jsou knihovny komunitními centry obcí, poskytují prostory spolkům a spolupracují s různými zájmovými skupinami. Snažili se pomáhat zejména seniorům a hendikepovaným a být tu pro ně alespoň po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu a facebooku.
Ale nouzový stav izoloval i samotné knihovníky. Zejména v prvních dnech po uzavření knihoven chyběly impulzy zvenčí a pracovní aktivita se pomalu snižovala. Čas jako by se zastavil, nastoupily osobní obavy z nákazy, bezradnost, až ochromení. Zvýšená hygienická opatření a zákaz pořádání akcí je připravily o to podstatné v jejich práci: setkávání se svými čtenáři, ale i mezi sebou a sdílení svých zkušeností. Nicméně knihovníci jako silná, soudržná a kreativní profesní skupina prokázali, že jsou schopni využít nabízející se příležitosti a vytěžit z nich maximum. Pokud se tedy nemohli setkávat a sdílet zkušenosti v reálném světě, hledali jiné cesty. Virtuální svět mnozí z nich znali ze svého osobního života, ale v tom pracovním jej až tak plně nevyužívali. Doba nouzového stavu si větší aktivitu ve virtuálním světě doslova vynutila.
Jako první po uzavření knihoven bylo zaznamenáno zvýšené používání e‑mailové pošty. Knihovníci nahradili osobní kontakty e-mailovými dopisy, a to nejen ti, co pracovali z domova, ale e-maily se posílaly i z kanceláře do kanceláře. Využívaly se i pro kontakty se čtenáři. Důležité informace z Národní knihovny ČR, Ústřední knihovnické rady i z knihovnických organizací proudily prostřednictvím elektronických konferencí. E-mailové schránky se plnily, až „přetékaly“, bylo nutné daleko častěji odstraňovat nepotřebné či duplicitní e-maily. Aktualizovaly a rozšiřovaly se informace na webových stránkách knihoven. Podstatně se zvýšila aktivita na Facebooku a ostatních sociálních sítích. I v době uzavření knihoven bylo potřeba projednat záležitosti spojené s chodem knihovnických organizací, provést strategická rozhodnutí, zařídit přesuny akcí a rozhodnout o jejich konání v náhradních termínech. Nezbylo než sáhnout po sice známých, ale dosud málo využívaných nástrojích online komunikace. Ústřední knihovnická rada (ÚKR) a SDRUK ČR zvolily pro svá online setkávání Zoom (https://zoom.us/meetings, https://zoom.us/pricing). Předsednictvo výkonného výboru SKIP využilo Jitsi Meet (https://jitsi.org/jitsi-meet/).
Rada SDRUK ČR během dubna až června online projednala znovuotevření knihoven, výroční zprávu za rok 2019,  úpravu svých webových stránek, novou koncepci knihoven v ČR, zpřístupnění děl nedostupných na trhu, soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku, inovační vzdělávání knihovníků a chystaný zákon o kultuře. Stěžejním tématem všech online jednání byl program a formát konference Knihovny současnosti. Pro rok 2020 se přesouvá do virtuálního prostředí. Bude se konat 2.‒4. listopadu a účast je zdarma. Včas budou oznámeny technické podmínky připojení. Zvažuje se i možnost videopřenosu přes dataprojektor více účastníkům v krajských knihovnách. Bude záležet na v té době platných hygienických opatřeních pro pořádání akcí. Konference se bude věnovat virtuálním službám, knihovním fondům, vzdělávání uživatelů a knihovníků, komunitní roli knihoven a marketingu.
ÚKR na svých online jednáních projednala obnovení činnosti knihoven po jejich znovuotevření a vypracovala několik doporučení pro provoz knihoven v době zvýšených hygienických opatření (https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus). Zabývala se knižním trhem, zpřístupněním digitalizovaných dokumentů pro vysoké školy, koncepcí rozvoje knihoven na léta 2021 až 2027 a zpřístupněním děl nedostupných na trhu[2].
Program tří videokonferencí předsednictva VV SKIP se obsahově nelišil od plánovaných klasických prezenčních jednání.
SVK HK realizovala 11. 6. 2020 online setkání metodiků pověřených knihoven.[3] Projednávaly se dodatky dotačních smluv na regionální funkce, vzdělávání knihovníků, školení MS Teams, v němž online porada probíhala, a tematické zaměření Královéhradecké knihovnické konference, která se bude konat 24. 11. 2020. Její formát (online nebo prezenčně v konferenčním sále knihovny) bude zvolen podle aktuální situace.
Online porada příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje proběhla 2. 4. 2020 ve formátu Jitsi Meet. Řešila se aktuální problematika příspěvkových organizací v době nouzového stavu.
Do virtuálního prostředí se přesunuly i semináře a přednášky, které pořádaly vzdělávací agentury. Nezahálely ani knihovny, některé realizovaly e-learningové kurzy a webináře. Osvědčily se zejména online přednášky. Každý účastník vidí na svém počítači, notebooku, tabletu nebo i chytrém telefonu přednášejícího a zároveň prezentaci, kterou má lektor připravenou. Dotazy může vznášet pomocí chatu. Méně zdařilými se jeví spojení prezenčních přednášek s online přenosem. Poslech vzdálených uživatelů je rušen zvuky v přednáškové místnosti a také není dobře vidět na tabuli, kterou přednášející používá na doplnění svého výkladu.
Online konference, porady, přednášky a kurzy ochuzují o přímý kontakt s lektorem a s účastníky navzájem, ale jednoznačně šetří pracovní čas a peníze. Zatímco se např. klasická setkání metodiček nebo ředitelek pověřených knihoven v Královéhradeckém kraji mohla konat 2x do roka, jejich online varianta může být daleko častější. Ovšem bez znalosti nástrojů pro online setkávání a vzdělávání to určitě nepůjde.[4] Organizátoři musí připravit prostředí, ve kterém se budou tyto akce odehrávat, případně zakoupit licence, a účastníkům zaslat odkaz na danou  videokonferenci. Účastníci většinou jen kliknou na uvedený odkaz a tím se dostanou do konferenční místnosti. Nicméně i zde jsou potřebné určité znalosti. Návody na používání jednotlivých programů organizátoři zasílají spolu s odkazem nebo se najdou na internetu, obvykle i s názornými videi (https://youtu.be/iQnxlHd8nOg). Další cestou jsou školení, jak tyto nástroje používat. Knihovnický institut uspořádal 11. srpna 2020 prostřednictvím Jitsi Meet online seminář „Videokonference jako prostředek pro vzdělávání v knihovnách“, lektorkou byla Eva Cerniňáková. SVK HK plánuje v druhé polovině roku 202O realizovat prezenční školení v MS Teams, který chce využívat pro online komunikaci s pověřenými knihovnami. A další podobná školení[5] budou jistě  přibývat, protože knihovníci nechtějí být jen pasivními konzumenty této nové formy organizace vzdělávání, ale chtějí ji i aktivně využívat a nabízet.
 
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
 
 
[1] Více o konferenci v článku Co mohlo být, a nebylo aneb Odložená konference o personální práci
[2] Více informací o dílech nedostupných na trhu získáte v článku Zapojte se – zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny uživatelům veřejných knihoven v rubrice Zaujalo nás.
[3] Více o setkání metodiků v článku Metodici online.
[4] Přehled online nástrojů v článku Nucený přesun do online světa aneb Jak v něm přežít pomocí dostupných nástrojů v rubrice Nové trendy.
[5] Nabídka školení v článku Vzdělávací akce v roce 2020 v SVK HK.

verze pro tisk · PDF verze