Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Centrum dětského čtenářství jako záchytný bod a inspirace pro dětské knihovníky

Autor: Pavlína Lišovská
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Naše téma

Když na začátku roku 2009 vzniklo při Knihovně Jiřího Mahena v Brně (druhé největší veřejné knihovně v ČR) Centrum dětského čtenářství, byla podnětem pro jeho založení potřeba zajistit a koordinovat aktivity na podporu dětského čtenářství na Moravě. S postupně rostoucím množstvím aktivit na přímou i nepřímou podporu dětského čtenářství posilovalo Centrum dětského čtenářství svou roli mezi těmi institucemi a organizacemi, jež se zaměřují na tuto problematiku. V současné době jsou jeho aktivity známé v celé republice a jeho akce navštěvují nejen moravští knihovníci, ale přijíždějí sem i kolegové ze vzdálených koutů naší vlasti. Veškeré aktivity jsou dotovány z prostředků knihovny jakožto příspěvkové organizace a se spolupodílem SKIP ČR, Ministerstva kultury ČR a projektů EU.
 
Co je náplní činnosti Centra dětského čtenářství?
Centrum dělí své aktivity na přímou a nepřímou podporu dětského čtenářství, což se odvíjí od toho, zda se pracuje přímo s dětským čtenářem, či s lidmi, kteří se této práci věnují (ať už jde o rodinné příslušníky dětí, učitele, vychovatele, či dětské knihovníky).
Do přímé podpory se řadí realizace dopoledních vzdělávacích programů pro školní kolektivy, jíž se věnují všichni zaměstnanci Knihovny pro děti a mládež, pod niž Centrum v rámci knihovny spadá. Při tvorbě nabídky programů pro školy je dbáno zejména na to, aby byla zohledněna aktuální témata, jež v současnosti oslovují děti, a aby úprava programové nabídky respektovala nastavení dle rámcových vzdělávacích programů pro příslušný typ školy – toto rozšíření, kdy je krom názvu a krátké anotace přidávána ke každému programu i informace, jaké klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata program rozvíjí či doplňuje, je vhodné pro lepší orientaci učitelů, kteří již od objednání lekce vědí, zda jim program zapadne do vzdělávacího programu dané třídy. Dále se jedná o odpolední programy pro veřejnost, kam patří nejrůznější autorská čtení, tematické výstavy, soutěže pro děti či čtenářský klub. V neposlední řadě je třeba zmínit, že krom těchto pořadů a programů se knihovna a s ní i Centrum pravidelně zapojuje i do celoměstských či celostátních aktivit a festivalů, jako jsou např. Family Fest, Noc s Andersenem, Festival vědy, Ghetto Fest, Den dětí aj.
Do nepřímé podpory pak spadají aktivity, jež jsou určeny odborné i laické veřejnosti. V prvé řadě je třeba zmínit vzdělávací a metodickou činnost Centra. Sem spadají například semináře dalšího profesního vzdělávání. V roce 2021 jsou připravovány celkem 3 semináře: 11. a 12. června 2021 proběhne seminář zaměřený na vzdělávání dětí. 16. června 2021 se koná seminář s názvem Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním. Posledním seminářem letošního roku pak bude již tradiční seminář Chceme dětem číst 13 aneb Fenomény současné literatury pro děti a mládež. V loňském roce sehrála velkou roli při organizaci těchto seminářů pandemie koronaviru, jež zapříčinila potřebu adaptovat tyto aktivity do online prostředí – semináře tudíž proběhly formou webinářů, což s nadšením kvitovali zejména knihovníci ze vzdálenějších míst, kteří se tak mohli z pohodlí svých domovských knihoven či přímo domovů do probíhajících webinářů zapojit. V letošním roce doufáme, že semináře bude možné uskutečnit v klasickém provedení, ale vyžádají-li si to opatření, je počítáno opět i s online variantou, která se zdá být velmi efektivní.
Další vzdělávací a metodickou aktivitou je spolupráce s různými vzdělávacími institucemi a školami a přednášková činnost. V ní jsou cílovou skupinou učitelé z praxe a studenti pedagogiky či knihovnictví, kteří pravidelně docházejí do knihovny na přednášky připravené na míru jejich potřebám – nejčastějšími tématy jsou aktuální trendy v literatuře pro děti a mládež (zde ještě specificky dle toho, zda se jedná o pedagogy z MŠ, 1. či 2. stupně ZŠ, SŠ nebo sociální pedagogy), práce s dětským čtenářem, aktivity na podporu čtení, dílny čtení aj.
Další aktivitou je provozování Databanky vzdělávacích knihovnických programů – zjednodušeně řečeno se jedná o úložiště metodik k programům pro různé cílové skupiny, jejichž autory jsou knihovníci napříč Českou republikou. V současné době je Databanka v revizi a probíhají rozsáhlé úpravy, které mají za cíl doladit a vylepšit toto prostředí k naprosté spokojenosti uživatelů.
V roce 2015 vydalo Centrum první číslo elektronického časopisu Impulsy. Tento časopis se snaží pokrýt bílé místo v oblasti periodik zaměřených na oblast dětského čtenářství a dětské literatury. Vychází každé dva měsíce, tedy 5x ročně, s výjimkou letních prázdnin a zaměřuje se ve svém obsahu na aktuální fenomény dětského knihovnictví a trendy v dětské literatuře a snaží se přinášet nové a zajímavé pohledy na problematiku práce s dětským a dospívajícím čtenářem.
V neposlední řadě se pak Centrum účastní práce na různých projektech (např. projektu Ruku v ruce, Lekotéka a dalších).
 
Velké projekty
Centrum dětského čtenářství se zapojuje dlouhodobě i do větších projektů souvisejících s dětským čtenářstvím a jeho podporou, které jsou v knihovně realizovány, popř. jež vznikly přímo pod hlavičkou Centra.
V KJM v Brně již v roce 2003 vznikl unikátní projekt Poprvé do školy – Poprvé do knihovny, který se zaměřoval na žáky prvních tříd a kladl si za cíl podporovat počátky čtenářství u nastupujících prvňáčků. Tento velký projekt doplňuje dílčí projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti se pak zapojují do aktivity vzniklé na míru této akci, a to do Šňůrky plné písmenek. Vše začíná v Týdnu knihoven pasováním dětí na rytíře knih a čtenáře knihovny, dále pokračuje možností zúčastnit se lekce Lovci informací: Knihovnická abeceda, kde se děti dozvídají hravou formou, co to je knihovna a jak vlastně funguje. Během ledna až května následují návštěvy Královny knih ve školách, kde děti spolu s Královnou plní různé čtenářské úkoly, a vše je zakončeno v červnu slavností Klíčování, kdy jsou dětem po splnění všech úkolů a prokázání čtenářských dovedností předány klíče od království knih a knížky pro prvňáčka.
V rámci celospolečenského života v Brně se knihovna realizuje také jako bezbariérová instituce. Je zde cíleno na to, aby aktivity byly co nejvíce bezbariérové a mohl se jich účastnit opravdu kdokoliv a zrovna tak aby prostředí bylo vyhovující pro každého, včetně lidí s handicapy. Z velkých projektů v tomto směru, jež souvisely i s dětským čtenářstvím, je určitě nutné zmínit projekt Ruku v ruce (realizován 2010–2012, udržitelnost do 2017), jenž podporoval děti s různými typy handicapů a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – cílem bylo zajištění překlenutí informačních bariér. Ve spolupráci s Divadelní fakultou JAMU v Brně vznikl a byl realizován cyklus integračních programů pro neslyšící děti. Na tyto akce docházel tlumočník do českého znakového jazyka, byly nahrávány videopozvánky, jež byly tlumočené v českém znakovém jazyce, a docházelo při nich k integraci dětí s tímto handicapem mezi děti ze zdravé populace. Dále zde existuje projekt Lekotéka (funguje od r. 2013), což je projekt zacílený na poskytování didaktických her a pomůcek pro širokou veřejnost.
Projekt roku 2016 – Od hraní ke čtení aneb Malí a ještě menší v knihovně – byl zaměřen na rodiče s malými dětmi. Aktivity byly rozčleněny na dvě části – první část cílila na rodiče, proto vznikl Klub maminek, což bylo setkávání rodičů dětí do 3 let na mateřské dovolené. Jeho obsahem bylo naplňování potřeby seberealizace, pořádány proto byly různé přednášky se zajímavými hosty z řad pediatrů, psychologů, nutričních poradců a dalších. Druhá část aktivit tohoto projektu směřovala přímo na děti a jednalo se o program Dobrodružství opičky Rozárky, kde byl vždy v rámci literárně-pohybové a výtvarné dílny připraven tematický program pro děti od dvou do pěti let a kde rodiče byli jen pomocníky na cestě dětí za splněním připravených úkolů.
V roce 2017 byl připraven projekt Knihovna spojuje aneb Mezigenerační a klubová činnost v KJM. Tento projekt si kladl za cíl podporovat sdílení vzájemné radosti ze společných aktivit nejrůznějších generací. V rámci mezigenerační podpory proběhlo několik autorských čtení z děl autorů knih pro děti a mládež, mezi nimiž nechyběla jména jako Pavel Čech, Eva Papoušková, Michaela Fišarová či Petra Dvořáková, což jsou spisovatelé oblíbení u malých dětí i dospělých. V rámci klubové činnosti byl spuštěn první ročník Čtenářského klubu pro děti. Původně byl klub určen dětem od 8 do 12 let, nyní do něj docházejí děti od 9 do 13 let. Náplň klubových setkání má jednotné schéma, ale různorodý obsah. Na začátku si děti představují přečtené knihy za uplynulé období, následuje hravá část, kdy se pracuje s konkrétním titulem či žánrem, a následuje dílna čtení. Součástí klubové činnosti jsou také exkurze do míst, kde se taktéž pracuje s texty, jen trochu jiným způsobem. Děti tak doposud navštívily např. Český rozhlas, Českou televizi či nakladatelství Host.
V současné době probíhá již třetím rokem (2018–2021) projekt Učíme se příběhem, do nějž je Centrum rovněž zapojeno. Jedná se o projekt celostátní, jehož zadavatelem je Nová škola, o. p. s. Smyslem projektu je poukázat na možnosti propojení formálního a neformálního vzdělávání. V jeho rámci tak vznikají lekce vedené knihovníkem a učitelem, jež se snaží poukázat na možnosti tohoto propojení, dále možnosti práce s knižními příběhy novým, neotřelým způsobem, k čemuž jsou využívány prvky a poznatky z naratologie.
V rámci mezinárodní spolupráce se knihovna stala partnerem a českým koordinátorem projektu Záložka do knihy spojuje školy, jejž organizuje společně se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě. V roce 2021 proběhne již 12. ročník tohoto projektu. Jeho smyslem je podpora čtenářství u českých a slovenských dětí prostřednictvím navázání partnerství a výměny záložek do knih vyrobených žáky.
 
V předcházejících řádcích nebyla zmíněna řada dalších aktivit, jež pod Centrum také spadají (např. Bookstart aj.) a které jsou neméně důležité. Aktivity Centra jsou rozsáhlé a různorodé, přesto však není vhodné usínat tzv. na vavřínech. Naopak je třeba stále obracet svou pozornost k tomu, co aktuálně vzbuzuje pozornost jak u malých čtenářů, tak u dospělých, kteří s nimi pracují. Smyslem činnosti Centra dětského čtenářství vždy bylo, je a bude podporovat čtenářské návyky od útlého věku a rozvíjet tuto součást lidského života. Největším přáním pak je vychovat nejednu čtenářskou generaci, která bude mít v sobě hluboko zažité, že čtenářství je velká výsada a je třeba je pěstovat a utužovat i v pozdějším věku, protože číst je krásné a potřebné a pomáhá to v dalším životě.
 
Kontakt na autorku: cdc@kjm.cz
Webové stránky: www.kjm.cz

verze pro tisk · PDF verze