Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Dobré prostory se knihovně vyplatí

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Prostory a vybavení knihoven

Moderní pojetí knihovny je založeno na dobře koncipovaném a vybaveném fyzickém prostoru pro četbu, kulturu a vzdělávání a na elektronických službách dostupných přes webové stránky. V minulém čísle jsme ukončili samostatnou rubriku Webové stránky knihoven, abychom se od tohoto čísla zpravodaje mohli zaměřit kromě virtuálních prostorů i na ty fyzické, které dělají z knihoven moderní a vyhledávané místo. Dobré prostory vám chceme v nové rubrice přibližovat zejména prostřednictvím příkladů z praxe, které budeme vyhledávat i v okolních krajích. Začínáme pohledem do interiérů vesnických knihoven, které v nedávné době prošly rekonstrukcí a většinou už stihly ve své obci ukázat, že investice do nového vybavení byla přínosná. Za příklady jsme se vydali k sousedům do Libereckého kraje.
V poslední době se problematice výstavby a vybavení knihoven věnuje řada odborných textů, počínaje Koncepcí rozvoje knihoven v České republice s výhledem do roku 2030[1] až po nové příručky s konkrétním popisem postupů při stavbách knihoven. Nejvíce informací a odkazů k dané problematice je soustředěno na webové stránce:

  • https://mcvrk.mzk.cz/ Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při Moravské zemské knihovně v Brně. Na uvedené adrese je mnoho materiálů ke stažení, obrazová dokumentace zdařilých rekonstrukcí, rady k financování a odkazy na architekty a dodavatele interiérů. Informace jsou aktuální a stále doplňované, je možné si objednat odběr newsletteru, který pro knihovníky Metodické centrum vydává.
K popularizaci tématu stavby a vybavení knihoven směřují články, které Metodické centrum publikuje v knihovnických časopisech: 
  • Interiéry knihoven
Cyklus článků Lenky Dostálové v knihovnickém časopise Duha z roku 2020,[2] který se věnuje formulaci uživatelských potřeb, prostředí knihoven a charakteristice jednotlivých knihovních prostorů a typů mobiliáře.
 
Pro zájemce o zlepšování knihovních prostor jsou určeny nové metodiky a příručky:
  • Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven[3]
Metodika s osvědčením Ministerstva kultury, která předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Východiskem je definování funkcí současné knihovny a typologie prostor, další kapitoly popisují jednotlivé kroky rekonstrukce od formulace záměru až po architektonickou soutěž či výběrová řízení a realizaci projektu.
 
  • Knihovna v obci[4]
Příručka obsahuje základní soubor informací pro zastupitele obcí a měst, ale i pro projektanty a pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí, kteří se chtějí zabývat rozvojem knihovny ve své obci. Příručka upozorňuje na legislativní dokumenty, metodiky a koncepce související s činností knihoven, ale také se ptá: Vyplatí se knihovna v obci? Co nabízí dobrá knihovna? Vědí vaši občané, kde je knihovna a co dělá? Významnou součástí příručky jsou kapitoly o dotačních programech na podporu knihoven a o spolupráci knihoven s dalšími partnery, což jsou například Místní akční skupiny, Spolek pro obnovu venkova ČR nebo Národní síť zdravých měst.
 
            Příručka Knihovna v obci byla začátkem roku 2021 adresována na obecní úřady. Knihovníci či metodici mohou na ni odkazovat a dále s ní pracovat, pokud chtějí rozšiřovat povědomost o knihovně a jejích prostorových potřebách u zřizovatelů knihoven i veřejnosti.  Zájem o modernizaci prostor knihovny mnohdy závisí na informovanosti a cíleně vedeném dialogu o kulturních a vzdělávacích potřebách obce, do kterého se na principu participace zapojí všechny zúčastněné strany – knihovníci, zřizovatelé, uživatelé knihovny, veřejnost, spolupracující instituce i odborní konzultanti (architekti či interiéroví designéři a metodici knihoven). Inovativní řešení fyzických i virtuálních knihovních prostorů, které vychází z potřeb místní komunity a využívá znalosti odborníků, nemusí být nedostupné a vždy se vyplatí, protože posouvá knihovnu do role kulturního centra obce. Připravovat takové projekty je náročné, ale může to být v současné covidové době povzbuzení a smysluplný cíl.
 
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
 
 
[1] Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021‒2027 s výhledem do roku 2030.  Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
[3]  DOSTÁLOVÁ, Lenka a Monika KRATOCHVÍLOVÁ. Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně. 2020. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/432048
 
[4] Knihovna v obci : příručka pro starosty a zastupitele / Marie Šedá, Lenka Dostálová, Vít Richter. – 1. vydání. – Praha : Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2020. – ISBN 978-80-7050-730-8 (online ; pdf).  Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf
 

verze pro tisk · PDF verze