Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Z historie knihovnictví v Kosičkách

Autor: Zdeněk Hrdina
Vyšlo 3/18/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 1, v sekci Z dějin knihovnictví v našem kraji

V kronice naší obce Kosičky je poprvé zmíněna knihovna – zatím školní – v roce 1888, kdy byla v Kosičkách, tenkrát Malých Kosicích, zřízena dvoutřídní škola. Veřejná sbírka občanů na knihy do školní knihovny vynesla 14 zlatých a 20 krejcarů, k tomu 5 zlatých darovalo panství. Za tuto částku bylo pořízeno 45 svazků knih. V roce 1889 bylo pořízeno dalších 11 svazků.
Za počátek knihovnictví pro veřejnost můžeme považovat rok 1895, kdy byla založena Hospodářsko-čtenářská beseda v Malých Kosicích. Ta ve svých dochovaných stanovách z 1. 3. 1895 uvádí jako účel svého vzniku „zábavné vzdělávání členů ve všech odvětvích rolnického hospodářství a kromě přednášek a porad také čtení odborných a zábavných knih a časopisů a také pořádání zábavy hudbou, zpěvem, divadlem a výlety“.  O knihy se staral jednatel Besedy, řídící učitel Karel Dvořák.
V kronice pak najdeme jen málo záznamů o knihovně. Od roku 1907 knihovna pravidelně odebírá časopis Venkov. V roce 1927 je vedle školní knihovny zřízena  knihovna pro veřejnost, která dostala darem od ministerstva škol a osvěty 12 knih. Dne 21. 5. 1927 se koná přednáška k Týdnu české knihy. V roce 1928, kdy se knihovna již hojně využívá, je zakoupeno 28 nových knih, je provedena revize a pořízen nový seznam knih. Dalších 19 nových svazků pořídila obec roku 1929.
Roku 1939 byl postaven Dům kultury a v něm je vedle úřadu  i knihovna s čítárnou.
Během války nebyla knihovna doplňována hodnotnými českými knihami. Některé knihy českých autorů byly z knihovny odneseny a dobře uschovány. Po válce byly odstraněny knihy německé a české vráceny do knihovny. Zápis z 11. 10. 1945 je již statistikou: celkový počet knih 347, z toho uschovaných a vrácených 88, během války zabaveno 13 knih, po vyřazení poškozených a nevhodných zůstalo 250 použitelných svazků. Počet obyvatel v r. 1945 je 480, z toho 26 čtenářů a 259 výpůjček.   Knihovníkem je řídící učitel Bohumil Novák.
V roce 1946 a 1947 je o veřejnou knihovnu více dbáno, jsou vyřazeny zastaralé knihy  a doplněny knihy zábavné a odborné zemědělské příručky. Knihy se půjčují každou sobotu, od listopadu do konce dubna zcela zdarma. V obecní kronice již žádné další zápisy o knihovně nejsou. Učitel, knihovník a kronikář p. Bohumil Novák byl bohužel v padesátých letech uvězněn a obecní kronika nebyla 24 let pravidelně doplňována zápisy. Knihovna byla přemístěna do školy a sloučena se školní knihovnou. Koncem osmdesátých let pak byla knihovna přemístěna zpět do obecního domu, kde má sídlo dodnes.
To je trocha historie o naší knihovně z obecní kroniky. Z nedávné minulosti bych chtěl připomenout roky 2001 až 2004, kdy byl zájem o půjčování knih v Kosičkách opravdu veliký. V roce 2001 jsme evidovali 1291 výpůjček, 46 registrovaných čtenářů a 290 návštěvníků knihovny.
Naší malé knihovně velmi pomáhají výměnné soubory knih, které našim čtenářům hodně zpestřují nabídku a které pro nás zajišťují KMHK a knihovna v Chlumci nad Cidlinou. S masovým rozšířením moderních komunikačních technologií v současnosti poklesl zájem o půjčování knih a využívání veřejného internetu. Po roce 2020, kdy musela být činnost knihoven z epidemiologických důvodů přerušována, vítají knihovny i rok 2021 s velice omezenou možností poskytovat své služby. Doufáme v brzké zlepšení situace a přejeme všem hlavně zdraví a  pestré čtenářské zážitky.
 
Kontakt na autora: knihovna.Kosicky@seznam.cz
 

verze pro tisk · PDF verze