Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Nové ukazatele výkonnosti knihoven od roku 2022

Autor: Eva Semrádová
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Trocha odbornosti

S platností od roku 2022 je plánována aktualizace povinných statistických ukazatelů a jejich definic. Evidence činnosti jsou jednotné pro všechny velikosti knihoven zřizovaných městy a obcemi, proto se s novinkami setkáme všichni. Budou to změny většího rozsahu, protože výkaz o veřejné knihovně a deník veřejné knihovny platí s drobnými úpravami již více než deset let, a tak je potřeba i do těchto dokladů promítnout posun v činnosti knihoven, využívání elektronických služeb, příklon ke komunitním službám apod.
Výkonnost knihovny měříme v prvé řadě podle návštěvnosti. V návaznosti na nové typy akcí pro volný čas a v souvislosti s nabídkou online akcí se rozšiřuje pojem „návštěvník knihovny“. Bude obsahovat všechny uživatele služeb, akcí i prostor knihovny, kteří přijdou do budovy knihovny, i ty, kteří se připojí k některé elektronické službě nebo programu ve virtuálním prostoru. V definicích akcí knihoven se setkáme s členěním na:

  • kulturní akce (např. besedy se spisovateli, autorská čtení, divadelní představení, koncerty, podcasty s kulturní tematikou, výstavy a virtuální výstavy),
  • vzdělávací akce (akce s aktivní účastí návštěvníků, jako jsou např. školení a webináře, jazykové kurzy, knihovnicko-informační lekce, workshopy, univerzity třetího věku, komentované prohlídky),
  • komunitní aktivity (např. hraní stolních her, komunitní dílny, setkání klubů a spolků),
  • volnočasové akce (např. cestovatelské besedy, Muzejní noc, pohybové a relaxační aktivity).
Druhou oblastí, kde můžeme očekávat změny, je výkaz prostor knihovny. Knihovny přidávají k základním službám nová témata a rozšiřují svoji působnost v místě, což se projevuje i v prostorách a  vybavení. Zřizují se komunitní dílny, knihovny spravují prostory informačního centra, stále více se využívá exteriérů v blízkosti knihovny, které se upravují na venkovní čítárny.
Mezi statistické ukazatele se dostávají i další parametry, které umožňují porovnání s doporučenými standardy, zejména se standardem pro dobrou knihovnu. Úplnou novinkou ve výkazu knihovny bude sledování odborného vzdělávání zaměstnanců knihoven, které by mělo odpovědět na otázku, jak velká část odborných zaměstnanců splňuje doporučený standard 48 hodin odborného vzdělávání ročně (u neprofesionálních knihoven 8 hodin vzdělávání ročně). Povinnou částí statistických hlášení se stanou přehledy o provedených měřeních spokojenosti uživatelů, které by měla knihovna uspořádat každých pět let (a týká se to i neprofesionálních knihoven).
Knihovníci se s novinkami seznámí prostřednictvím souboru definic v deníku veřejné knihovny, úpravy najdou ve formulářích deníku i statistického výkazu, informace jim doplní jejich metodici. Dokumenty pro rok 2022 nebyly v době přípravy tohoto článku zveřejněny, proto uvádíme jen základní směry, kde se aktualizace projeví, a k tématu se zřejmě ještě vrátíme v jarním čísle našeho zpravodaje opět v rubrice Trocha odbornosti.
           
Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
 

verze pro tisk · PDF verze