Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Návštěva v Zemské knihovně ve Stuttgartu

Autor: Lubomír Novotný, Petra Kubíčková, Mgr. Rostislav Krušinský
Vyšlo 12/2/2021 v čísle Ročník 31 (2021), Číslo 4, v sekci Okénko

V době, na niž dnes vzpomínáme jako na zaniklý, bájný svět, tedy době předcovidové, se Vědecká knihovna v Olomouci (dále VKOL) rozhodla zúčastnit se programu „Erasmus+ MOBILITY AGREEMENT FOR ADULT EDUCATION STAFF”. Tento program umožňoval pracovní stáže i zaměstnancům knihoven. V jeho rámci byla proto podána žádost o čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu, spojený primárně s návštěvou a bádáním ve fondech Zemské knihovny ve Stuttgartu (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, dále WLB), největší to vědecké knihovně v Bádensku-Württembersku. Pracovní návštěva se uskutečnila v lednu 2020, tedy těsně před globálním rozšířením čínského viru.
Metropole historického území Švábska a dnes hlavní město spolkové země Bádensko‑Württembersko je hospodářským, ale i kulturním centrem jihozápadního Německa. Již to, že je město spojeno se značkami takových firem jako Mercedes, Porsche či Robert Bosch, naznačuje, že se jedná o neobyčejné sídlo. Hospodářská síla se pak přenáší i do dalších sfér života. Knihovny a knihovnictví, ale i muzea či galerie nejsou ve Stuttgartu popelkami. Je tomu zcela naopak. Každý, kdo do města přicestuje, může navštívit unikátní, moderní, futuristická a krásná muzea firmy Mercedes-Benz, Porsche, Státní galerii apod. Naše stáž byla ovšem primárně spojena s knihovnami. S WLB, kde jsme pracovně strávili náš pobyt, a s městskou knihovnou (Stadtbibliothek), která ač se nenachází v centru města, pomyslně tvoří střed města. Střed kulturní, informační, vzdělávací a setkávací. WLB se naopak geograficky nachází v centru města nedaleko královského zámku, a ač její vnější tvář není honosná, tradice a její sbírky zasluhují respekt. Naším průvodcem a tutorem byl vedoucí oddělení historických sbírek a sbírky starých a cenných tisků Dr. theol. Christian Herrmann, jenž nás provedl hlavní budovou knihovny a skladišti a seznámil nás s bezpečnostními opatřeními při ochraně fondů. V druhé řadě nám představil nejzajímavější jednotky z historického fondu a především významnou sbírku biblí, jednu z největších sbírek na světě s vydáními ve více než 700 jazycích a dialektech. Ve WLB se nacházejí i další světoznámé sbírky: více než 15 000 rukopisů ze středověku a novověku, inkunábule, dvorní knihovna württemberského krále, badatelský archiv Friedricha Hölderlina či básníka Stefana George, vynikající hudební díla a též rozsáhlá sbírka map týkajících se Bádensko‑Württemberska.
WLB není pouze knihovnou specializovanou na dějiny středověku, raného novověku či 19. století, ale badatel zde nalezne i rozsáhlé fondy vztahující se k soudobým dějinám. WLB je se svými sbírkami jednou z největších knihoven specializovaných na dějiny 20. století. V Knihovně pro soudobé dějiny byla naší průvodkyní historička Dr. Irina Renz. Ta nám představila výsledky odborné činnosti úseku, ediční činnost Knihovny pro soudobé dějiny, knižní i archivní fond. Pracovníci Knihovny pro soudobé dějiny se podílejí na projektech týkajících se především období první a druhé světové války a na zpracovávání odborné literatury a pramenů k danému tématu.
 
Náš pobyt ve Stuttgartu trval pouze čtyři dny, nicméně byl velmi přínosný v mnoha oblastech. Samozřejmě přispěl ke zvýšení jazykové připravenosti, poskytl mnohou inspiraci pro činnost především historických fondů, inspiraci pro činnost v oblasti digitalizace a spolupráce knihoven s vědeckými organizacemi. Celoživotní vzdělávání je dnes nutností, bez níž se nikdo neobejde. Otázkou je jeho obsahová náplň. Pokud by směřovala právě do oblasti výměnných pobytů a stáží v zahraničí, pak by se jednalo o finanční prostředky smysluplně vynaložené a nepromarněné.
 
Kontakt na autora: rostislav.krusinsky@vkol.cz

verze pro tisk · PDF verze