Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Díky náročné rekonstrukci budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové získala novou podobu také Lesákova knihovna

Autor: Marie Otavová
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Šumné knihovny

Po dvouleté náročné rekonstrukci interiérů historické budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové byla dne 21. září 2022 slavnostně veřejnosti zpřístupněna původní budova fakulty včetně impozantní budovy nové přístavby. Díky dotaci MŠMT, Magistrátu města Hradec Králové a UHK se v roce 2022 podařilo získat nejen citlivě zrekonstruované a moderním zázemím vybavené prostory učeben, kanceláří, chodeb, ale také originálně řešit nedostačující prostory Lesákovy knihovny. Součástí komplexní rekonstrukce bylo rovněž postavení samostatného štíhlého moderního křídla, které v detailu i proporcích užitých stavebních prvků vychází z architektonických specifik  historické  budovy a navazuje na chodbu pravého křídla původní budovy; ta má půdorys ve tvaru písmene „V“ a nová přístavba vnitřní prostor této budovy uzavírá.
 
Jakému poslání původně sloužila budova současné Filozofické fakulty
Historická budova, v níž se Lesákova knihovna nachází, tvoří jednu z významných dominant náměstí Svobody, do kterého se čelní stranou otevírá. Pochází z roku 1900 a byla postavena podle návrhů architektů Jana Hanuše a Václava Bahníka. Její vnější plášť zdobí rizality, pilastry okenní římsy a vázy. Majestátně působí vstupní hala se dvěma schodišti. Budova byla postavena a původně sloužila hradeckému učitelskému ústavu a později zde byla základní škola. Od roku 1981 ji získala Pedagogická fakulta a později po ustavení Vysoké školy pedagogické (1992) a Univerzity Hradec Králové (2000) slouží potřebám Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nově vytvořená Lesákova knihovna jako specializované pracoviště této fakulty byla poprvé představena veřejnosti při slavnostním otevření budovy 21. září 2022. Sloužit studentům pak z důvodu náročné organizace fondu začala od pondělí 3. října 2022.
 
Architektonická studie pro Lesákovu knihovnu, projektová dokumentace a realizace stavební části
Podrobnější informace o realizátorech projektu a všechny důležité skutečnosti, které provázely vznik nově koncipované Lesákovy knihovny, jsme se dověděli díky vedoucímu projektového oddělení FF UHK Mgr. Michalovi Strobachovi, Ph.D.: „Návrhem architektonické studie a projektu byli pověřeni architekti z Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o., kteří byli zpracovateli kompletní projektové dokumentace rekonstruované budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podíleli se jak na stavební části, tak na zpracování návrhu interiéru budovy, který objektu postavenému v letech 1899–1900 citlivě navracel původní historickou hodnotu, a jsme rádi, že v tomto duchu navrhli i nový interiér knihovny.
Stavební část projektu realizovala společnost Metrostav, a. s., která v rámci knihovny zajišťovala vestavěnou část interiéru, volný mobiliář byl pak součástí dodávky interiéru, který realizovala společnost Prosto Interiér, s. r. o.“
 
Vznik, poslání a proměny Lesákovy knihovny
Lesákova knihovna vznikla v roce 1995 vykoupením pozůstalosti vedoucího Katedry historie Vysoké školy pedagogické a od roku 1992 také prorektora pro vědu a zahraniční vztahy doc. dr. Vladimíra Lesáka. Následně byl knižní fond stále rozšiřován a obohacen ještě o knižní pozůstalosti dalších historiků, prof. PhDr. Zdeňka Macka, CSc., a prof. PhDr. Zdeňky Hledíkové, CSc. Lesákova knihovna byla od roku 1995 několikrát přemísťována; postupně narůstajícím fondům z oboru historie, politologie, filosofie, sociologie, archivnictví, archeologie a pomocných věd historických zoufale chyběl dostatečný prostor pro regály, volný výběr, sklady i klidová zóna pro studium a zázemí knihovny. Původní prostor Lesákovy knihovny neměl dostatečnou plošnou kapacitu a v poměrně malé místnosti byly využívány vysoké regály s omezenou přístupností. Od vzniku FF UHK se začalo uvažovat o vytvoření jednotné fakultní knihovny jako speciálního pracoviště. Prvním iniciátorem vzniku Lesákovy knihovny byl v roce 1995 tehdejší děkan FF doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. V roce 2013 se pak děkanka FF Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., rozhodla dokončit vytvoření fakultního knihovního pracoviště sloučením všech příručních knihoven kateder FF UHK do prostor Lesákovy knihovny. Fondy Lesákovy knihovny byly v knihovním systému ARL Univerzitní knihovny vedeny jako pobočka pod lokací Filozofické fakulty, nezbytnou součástí fungování Lesákovy knihovny bylo metodické řízení, katalogizování fondu a zabezpečení revizí, které prováděli odborně připravení knihovníci Univerzitní knihovny. Lesákova knihovna si však stále ponechává specifikum fakultního pracoviště. Od roku 1995 do roku 2022 se zde vystřídalo celkem sedm vedoucích správců z řad akademických pracovníků a studentů doktorandského studia FF a teprve od září 2022 byla správou fondu pověřena odborná knihovnice Univerzitní knihovny UHK.
 
 Co bylo zásadní při koncipování nových prostor Lesákovy knihovny
Dr. Michal Strobach vysvětlil: „Před zahájením projekčních prací jsme si stanovili, že by nová knihovna měla mít kapacitu blížící se 40 tisícům svazků. Z tohoto důvodu musela být umístěna nejen v přízemí, ale také v dalším prostoru, který tuto kapacitu nabídne. Knihovna byla proto vestavěna do prostor bývalé tělocvičny, která k tomu díky vysokému stropu vysloveně vybízela. Současně tento prostor umožnil vytvořit druhé patro s ochozem, na kterém vznikly dvě samostatné studovny.“
 
Jak je ozvláštněn prostor nové Lesákovy knihovny a jaké fondy jsou zde převážně zastoupeny
Hned při vstupu na uživatele dýchne velmi příjemná a útulná atmosféra, využití prostoru je dokonalé. Celou plochu obvodových zdí obou pater obepínají policové regály, které v některých částech vytvářejí iluzi dřevěného obložení. Vnitřní prostor je zhruba v jedné třetině kolmo ke vstupu oddělen výpůjčním pultem, který funguje jako komunikační prostor pro zápůjčky a vracení publikací, ale také jako prostor pro poskytování informací. Za tímto pultem jsou oboustranné regály, umístěné kolmo k boční stěně místnosti. Na protilehlé straně jsou rovněž oboustranně přístupné regály, které jakoby podpírají ochoz prvního patra knihovny. Před knihovním pultem je veliký stůl s lampičkami a pohodlnými židlemi, který mohou uživatelé využít pro svoji badatelskou práci a připojení vlastních počítačů. Dostupnost druhého patra je zabezpečena prostřednictvím pohodlného a s celkovým konceptem knihovny harmonizujícího schodiště.
Druhé patro využívá regály, které kopírují v nepřerušené linii obvodové zdi, a jsou zde vytvořeny na pravé a levé části dvě studovny pro individuální nebo skupinovou práci vždy s osmi místy.
Téměř celá knihovna je koncipována jako knihovna s rozsáhlým volným výběrem a vytváří iluzi, že zdroj poznání už nemůže být blíže uživateli dychtícímu po poznání.
Dostatek denního světla je základní podmínkou pro příjemnou atmosféru budovy i pro minimalizaci nákladů na její osvětlení. Celý prostor je díky velkým oknům velmi dobře osvětlen denním osvětlením a vzdušnost celého prostoru je umocněna nábytkem ve světlých tónech.
Centrálně osvětluje vnitřní prostor knihovny osvětlení ve tvaru velkého kruhu a to je doplněno lokálním  bodovým osvětlením prostoru mezi regály. Horní podlaží využívá stropní osvětlení, které stejnoměrně nasvětluje prostor nad regály i prostor obou prosklením opatřených studoven.
 
Jak se změnilo poskytování knihovnických služeb pro uživatele nové Lesákovy knihovny
Díky nově koncipované Lesákově knihovně, která získala větší kapacitu, se konečně  otevřela možnost fond celkově zrevidovat a uspořádat. Ukazuje se totiž, že jedině dostatečně dimenzovaný a správně členěný prostor je hlavním předpokladem dobře fungující knihovny. Byl zaveden denní provoz a podařilo se umožnit prezenční i absenční výpůjčky knih, neboť dříve knihovna fungovala pouze v prezenčním režimu. Od dokončení rekonstrukce Lesákovy knihovny byla správou knihovního fondu pověřena odborná knihovnice Univerzitní knihovny, která bude moci reagovat na potřeby uživatelů a poskytovat knihovnickou informační službu. Zcela zásadně se zvýšil komfort pro uživatele, nově je k dispozici wifi připojení, PC stanice i místo pro připojení vlastní techniky. Vznik samostatných uzavřených studoven v mezipatře návštěvníkům umožňuje soustředěnou studijní a badatelskou práci v klidném a útulném prostředí. Nové prostory jsou rovněž využívány pro skupinovou výuku. Díky novému uspořádání je prostor logicky členěn a jasně uspořádán.  
 
            
Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz

verze pro tisk · PDF verze