Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Vlastní personální bibliografie Jiřího Uhlíře

Autor: Barbora Buřičová z Babčic
Vyšlo 3/16/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 1, v sekci Doporučujeme do vašich fondů

Publicista PhDr. Mgr. Jiří Uhlíř je emeritním pedagogem Střední lesnické technické školy v Trutnově, v letech 1961–1998 zde vyučoval češtinu a dějepis. Vysokou školu pedagogickou absolvoval v Praze v období 19551959 a postgraduální studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1975. Je členem Obce spisovatelů, Klubu autorů literatury faktu, Střediska východočeských spisovatelů Pardubice a redakční rady sborníku Rodným krajem. Publikoval přes 3 tisíce prací (knih, článků, recenzí, studií a medailonků osobností). Zabývá se vlastivědou obcí, filmografií a bibliografií. Publikoval i na Slovensku. Byl jedním z průkopníků informační výchovy na středních školách v letech 1971–1998. Natočil 14 amatérských filmů. V měsíčníku Lesnická práce otiskl od září 1965 více než 360 prací, též o lesnictví v umění: odkrýval v nich mimo jiné dosud neznámé lesnické, myslivecké a přírodní motivy v dílech českých spisovatelů. Sestavil také oborovou pedagogickou bibliografii lesnického školství na území českých zemí, Slovenska i Podkarpatské Rusi.[1] Je častým dopisovatelem knihovnického zpravodaje U nás.
Zastupitelstvo rodné obce Jasenná na Jaroměřsku J. Uhlířovi v r. 1994 udělilo čestné občanství Jasenné jako vůbec prvnímu v historii obce. Dne 17. listopadu 2015 mu město Jaroměř udělilo, také jako vůbec prvnímu, ocenění za celoživotní přínos v oblasti kultury. V roce 2017 obdržel medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. V roce 2020 ocenil jeho celoživotní přínos pro českou kulturu a pedagogiku hejtman Královéhradeckého kraje pamětní medailí u příležitosti oslav 20 let Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové má ve svém katalogu téměř 1000 záznamů knih a článků vydaných J. Uhlířem nebo o něm pojednávajících. V jejím fondu se nachází i 5 titulů jeho vlastních  personálních bibliografií.
První z nich[2] je publikována na disketě a vydal ji v Jaroměři vlastním nákladem. Zdrojem o obsahu bibliografie je její tištěná kopie, která byla pořízena se svolením autora. Už nedohledáme, kdo o vytištění rozhodl, ale určitě to bylo z dnešního pohledu rozhodnutí správné. Disketa je dnes již nečitelná, ale tištěná kopie vydává i dál své svědectví. Je v kroužkové vazbě, formátu A4, v rozsahu 104 s. Bibliografie obsahuje chronologicky řazené soupisy publikovaných a nepublikovaných prací a amatérských dokumentárních filmů J. Uhlíře. Hned na začátku uvádí seznam autorových šifer, pod kterými v průběhu let publikoval. Dále je v ní seznam sborníků, knih a periodik, v nichž autor publikoval, soupis publikací, které redigoval a lektoroval, a obsahuje též 22 záznamy článků o autorovi. Pátá část přináší soupis bibliografických kartoték za léta 1955–1996. Z pohledu současné regionální bibliografie jsou nejzajímavějšími „Biografy a kina v Jaroměři, Josefově a Jasenné“, „Dějiny letectví na Jaroměřsku v letech 1910–1945“, „Knihovny v Jaroměři, Josefově a Jasenné“, „Muzejnictví na Jaroměřsku 1879–1983“, „Uměleckohistorické památky Jaroměře a Josefova“ a „Zvony v Josefově [Jaroměři] a v Jasenné u Jaroměře“.
Bibliografie z roku 1997[3] má stejnou strukturu jako předcházející, jednotlivé oddíly byly obohaceny o další záznamy. Rozsah záznamů kartoték zůstal stejný. Bibliografie je vytištěna na dvojlistech bez tiráže. Titulní list obsahuje ručně psané věnování Státní vědecké knihovně, která ji získala v roce 1998.
V roce 2001 vyšly doplňky k této bibliografii za roky 1998–2001.[4] Jedná se o rozmnoženinu, počítačová sazba Roman Bauer Jaroměř. Bibliografie obsahuje věnování autora  Státní vědecké knihovně a také jeho portrét od akademického malíře J. Škopka z roku 1994. Kromě životopisu J. Uhlíře je zde zveřejněn medailonek F. Rezka (* 1925), vlastivědného pracovníka a starosty Tělocvičné jednoty Sokol Vlkov, a V. Nováka (* 1930), výtvarného fotografa.
 V roce 2017 k osmdesátým narozeninám J. Uhlíře vydalo město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř jeho bibliografii za období 1954 – 20. 6. 2017.[5] Publikaci otevírá předmluva starosty města Jaroměře J. Klepsy. Následuje medailonek J. Uhlíře od J. Slezákové, starostky obce Jasenná. V další části se věnuje jeho celoživotnímu přínosu. Na straně 20 je uveřejněno poděkování J. Uhlíře těm, kteří se zasloužili o vydání této bibliografie. Podrobná charakteristika bibliografie z pera autora je uvedena na s. 16–19. Bibliografie těží z předcházejících vydání. První část se věnuje soupisu publikovaných prací,  druhá část dosud nevydaným a netištěným dílům a kronikám obce Jasenná u Jaroměře. Třetí část zachycuje amatérské dokumentární filmy, čtvrtá seznam periodik, almanachů a sborníků, v nichž J. Uhlíř publikoval. Pátá část A je věnována soupisu bibliografických kartoték a je rozsahem identická s pátou částí bibliografie z roku 1996, obsah kartoték je ovšem podrobněji popsán. U kartotéky Boženy Němcové autor uvádí, že velké množství excerpčních lístků mu bylo ukradeno a jeho čtyřicetiletá práce tak byla zmarněna. Pátá část B zachycuje rukopisy a knihy redigované, lektorované a jazykově upravované autorem. Pátá část C nás seznamuje s jeho librety k expozicím a výstavám. Šestá část obsahuje publikace o autorovi včetně seznamu jeho bibliografií. Celkem tato bibliografie registruje 2854 anotovaných záznamů, z toho 139 záznamů o autorovi.  Protože je řazena chronologicky, nezbytným doprovodným aparátem je autorský, personální, geografický a předmětový rejstřík. Publikaci uzavírají české, německé a anglické resumé. Brožované vydání má  modrou obálku, na níž je portrét autora od akademického malíře J. Škopka. Na frontispisu je přetištěna barevná fotografie J. Uhlíře. Autor bibliografii věnuje spoluobčanům města Jaroměře.
Druhý díl této bibliografie,[6] zahrnující publikační činnost od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2022, vyšel v roce 2022 k 85. narozeninám autora. Bibliografii zredigovala J. Slezáková a v Jaroměři ji vydal autor v nákladu 200 výtisků. (Předchozí díl vyšel pouze ve 100 výtiscích.) Druhý díl má stejnou grafickou úpravu jako předcházející bibliografie, se stejnou obálkou a stejnou fotografií autora na frontispisu. Výtisk, který máme k dispozici, je věnován šéfredaktorce knihovnického zpravodaje U nás. V úvodní části je J. Slezákovou představen jubilant a vydavatel bibliografie J. Uhlíř. Poté následuje charakteristika 2. dílu bibliografie od autora. Dále jsou uvedeny ohlasy na bibliografii J. Uhlíře z roku 2017. Samotný soupis otištěných prací má 313 záznamů a je seřazen chronologicky. Následuje soupis recenzí, zpráv a referátů k bibliografii Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020[7] a soupis jubilejních medailonků k 85. narozeninám autora. Bibliografie je doplněna statistikou otištěných a vydaných prací J. Uhlíře z let 1955–2022.  Za 67 let  J. Uhlíř otiskl  do 1. 7. 2022 celkem 3027 prací  ve 164  různých titulech periodik, almanachů a sborníkůV bibliografii nechybí ani personální, geografický a předmětový rejstřík a německé a anglické resumé. Na závěr autor zveřejňuje svou osobní zpověď. Uvádí, že vyznává filozofii spřátelování, má rád lidi a rád propaguje jejich záslužnou práci. Obrací se k Bohu a děkuje mu za své intelektuální obdarování. Vzpomíná na významné osobnosti, které potkal nebo se kterými si dopisoval. Doufá, že oba svazky jeho bibliografie odborná veřejnost ocení. V další literární činnosti se plánuje věnovat svým pamětem.
 Vlastní personální bibliografie J. Uhlíře je důležitou studijní pomůckou regionální problematiky a regionálních osobností Jaroměřska, ale také lesnického školství a lesnických osobností. V jedné z recenzí se zmiňuje historik, muzejník a bývalý starosta Jaroměře P. Mertlík (1952–2021), že Uhlířovy práce patří pro svou spolehlivost k jeho často používaným informačním zdrojům (Mertlík, 2018). J. Šůla dodává, že je jeho dílo výjimečné i v celospolečenském pojetí a stane se vítaným pomocníkem hledajícímu mladšímu pokolení (Šůla, 2020). Personální bibliografie J. Uhlíře je úctyhodné dílo; nezbývá než poděkovat autorovi, ale i všem, kteří se na jeho vydání podíleli.
 
Použitá literatura
 
MERTLÍK, Pavel, 2018. Vyšla Bibliografie Jiřího Uhlíře. Zpravodaj: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples. 2018, č. 5, s. 17.
ŠŮLA, Jaroslav, 2020. Jiří Uhlíř, Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954 30. 6. 2017. Chronologický soupis knih, publikací, článků, studií, seriálů, medailonků osobností, recenzí, bibliografií a filmografií publicisty a spisovatele literatury faktu Jiřího Uhlíře, narozeného 21. 4. 1937 v obci Jasenná na Jaroměřsku, okres Náchod, a soupis literatury o Jiřím Uhlířovi z let 19662017. Jaroměř, Město Jaroměř ve spolupráci z Městskou knihovnou Jaroměř, 2017, 409 stran. ISBN 978-80-86677-19-4. Krkonoše Podkrkonoší. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší, 2020, (24), 519-520. ISSN 0231-9934.
 
Kontakt na autorku: barbora.buricova@gmail.com

 
[1]  UHLÍŘ, Jiří. Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850–1968. Hradec Králové: Krajský pedagogický ústav, 1970.  1 sv. (528 s.),  7 slož. l. obr. příl. :  mapy. 
UHLÍŘ, Jiří. Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969–1992. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1992. 342 s.
[2] UHLÍŘ, Jiří, 1996. Bibliografie Jiřího Uhlíře: 19541996. Josefov-Jaroměř: J. Uhlíř, 1996, 104 l.
[3] UHLÍŘ, Jiří, 1997. Bibliografie Jiřího Uhlíře 19541997. Josefov-Jaroměř: J. Uhlíř, 1997, 117 s.
[4] UHLÍŘ, Jiří, 2001. Bibliografie Jiřího Uhlíře: doplňky za léta 19982001 (od 1. 1. 1998 do 3. 4. 2001). Jaroměř: J. Uhlíř, 2001, s. 108–121.
[5] UHLÍŘ, Jiří. 2017. Bibliografie Jiřího Uhlíře: 1954 – 30. 6. 2017 : chronologický soupis knih, publikací, článků, studií, seriálů, medailonků osobností, recenzí, bibliografií a filmografií publicisty a spisovatele literatury faktu Jiřího Uhlíře, narozeného 21. 4. 1937 v obci Jasenná na Jaroměřsku, okres Náchod, a soupis literatury o Jiřím Uhlířovi z let 1966–2017. Jaroměř: Město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř, 2017. 409 s. ISBN 978-80-86677-19-4.
[6] UHLÍŘ, Jiří, 2022. Bibliografie Jiřího Uhlíře: Druhý díl 1. 7. 2017 – 1. 7. 2022 : soupis otištěných prací Jiřího Uhlíře, recenzí jeho knih a soupis literatury o něm v letech 20172022. Red. J. Slezáková. 1. brožované vydání. Jaroměř: Jiří Uhlíř, 2022. 89 s. ISBN 978-80-11-01262-5
[7]  UHLÍŘ, Jiří. Božena Němcová inspirací pro umění (18422020) : ohlas osobnosti, života a díla spisovatelky Boženy Němcové (18201862) v poezii, próze, životopisném dramatu, v dramatizacích, hudbě, diskografii, ve filmu a televizi: souhrn dizertací a diplomových prací, soupis literatury a bibliografií k tématu. V prvním vydání. Jaroměř: autor vlastním nákladem, 2021, 439 s. ISBN 978-80-270-9906-1.

verze pro tisk · PDF verze