Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Stopy historie v knihovním fondu Lékařské knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové

Autor: Olga Pitašová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Zaujalo nás

O Lékařské knihovně (LK) Lékařské fakulty v Hradci Králové se jistě předpokládá, že má ve svých fondech především nejnovější odbornou literaturu z oblasti medicíny a příbuzných oborů. Knihovní fond LK tak skutečně tvoří především české a cizojazyčné aktuálně vydávané medicínské knihy a časopisy v tištěné i elektronické formě, učebnice a odborné elektronické databáze od světových i tuzemských vydavatelů a poskytovatelů. Přednostně ve volném výběru knihovny proto probíhají časté obsahové prověrky fondu a nabídka dostupných pramenů je průběžně aktualizována a doplňována nejnovější odbornou literaturou.
Méně známou, ale určitě zajímavou a z kontextu oboru důležitou součástí knihovního fondu LK je ale i jeho tzv. historická část, která disponuje vybranými lékařskými knihami a časopisy vydanými v období cca 80. let 19. století – 40. let 20. století. Z hlediska jazykového se jedná o prameny v češtině, angličtině a především v němčině. Zastoupení německého jazyka je především u monografií dominantní a je dáno tím, že většinu z této části knihovního fondu tvoří převzatá zabavená německá studijní lékařská knihovna z Českého Dubu, která se stala součástí knihovny Lékařské fakulty v Hradci Králové při jejím založení v roce 1945 a oficiálním otevření v dubnu 1946.
Pro doplnění je možné uvést některé další zajímavé akvizice do knihovního fondu z prvních let fungování LK, uváděné v dostupných pramenech:[1]

  • dar anglického velvyslanectví: časopisy The British Medical Journal a The Lancet
  • otolaryngologická knihovna z německého majetku v Brně
  • 23 titulů lékařských časopisů vydaných za války v Anglii (přes Národní a univerzitní knihovnu)
  • dar 200 knih od Masarykova ústavu v New Yorku
  • předplatné a dary anglických a amerických časopisů (např. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, Journal of the American Medical Association)
Tato část knihovního fondu není v LK volně dostupná, dokumenty jsou uživatelům k dispozici na vyžádání např. při zpracovávání témat z historie oboru, při psaní článků, přípravě vysokoškolských kvalifikačních prací apod. Prameny jsou využívány také při uspokojování požadavků přicházejících do LK z jiných knihoven v ČR i v zahraničí v rámci meziknihovní výpůjční služby.
 
Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz
 
[1] Např.: Bouček, Bohuslav. Dvouletá činnost fakultní pobočky královéhradecké (1945–46 a 1946–47). 1947, 224 s.

verze pro tisk · PDF verze