Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Sdružení knihoven ČR se stane spolkem Valná hromada SDRUK ČR, 19. 4. 2023

Autor: Eva Svobodová
Vyšlo 9/14/2023 v čísle Ročník 33 (2023), Číslo 3, v sekci Z knihovnických organizací

Svým obsahem velmi významná valná hromada Sdružení knihoven ČR (dále jen Sdružení) se konala 19. dubna 2023 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
V době konání mělo Sdružení 92 členů (48 městských, 14 krajských, 20 specializovaných a 10 univerzitních knihoven).
Sdružení bylo až dosud zájmovým sdružením právnických osob. Nový občanský zákoník (od roku 2014) dále neumožňuje jejich zřizování, ale stávající sdružení ponechává tzv. „na dožití“ za připuštění aplikace dosavadních právních předpisů a dále dává těmto sdružením možnost přeměnit svou právní formu na spolek dle svých příslušných ustanovení. Tuto možnost Sdružení nyní využilo, ovšem aby se mohlo stát zapsaným spolkem, bylo potřeba změnit dosud platné stanovy. Výběr z nejdůležitějších ustanovení je uveden níže.
Sdružení je zapsaným spolkem, jehož účelem je podpora činnosti a rozvoje knihoven, ochrana a prosazování jejich zájmů, podpora jejich odborné spolupráce napříč obory a podpora knihovnictví. Pro naplnění svého účelu Sdružení vykonává zejména tyto činnosti: 

 1. příprava a koordinace koncepčních řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování  knihovních fondů, 
 2. kooperativní zajišťování informačních zdrojů a technologií, 
 3. spolupráce při poskytování knihovních služeb bez ohledu na jejich charakter či místo realizace, 
 4. zajišťování jednotného přístupu do informačních zdrojů českých knihoven, 
 5. hodnocení a výběr vhodných technologií pro knihovní procesy včetně vývoje metodik jejich aplikace, 
 6. spolupráce při záchraně knihovních fondů jejich restaurováním, vhodným uchováváním a digitalizací, 
 7. koordinovaná příprava a sdílení metodik k informačnímu vzdělávání uživatelů, 
 8. organizace odborných porad, seminářů, školení a konferencí, 
 9. organizace kulturních a vzdělávacích aktivit,
 10. příprava, organizace a zajištění studijních cest a dalších zahraničních aktivit, 
 11. vydávání odborných publikací, 
 12. poskytování expertních stanovisek a odborná poradenská činnost, 
 13. reprezentace knihoven při jednání s orgány veřejné správy na všech úrovních včetně aktivní účasti na legislativním procesu,
 14. reprezentace knihoven v organizacích zaměstnavatelů, 
 15. reprezentace knihoven v mezinárodních organizacích.
Statutárním orgánem Sdružení je předseda Rady Sdružení. Zastupuje Sdružení navenek. Informuje Radu Sdružení o všech podstatných záležitostech týkajících se činnosti Sdružení. V nepřítomnosti předsedy Rady Sdružení vykonává vše, co přísluší statutárnímu orgánu, místopředseda Rady Sdružení. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda či místopředseda. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, zvaná valná hromada. Výkonným orgánem Sdružení je Rada Sdružení. Kontrolním orgánem je revizní komise. Členové Sdružení se podle svého zaměření a zájmů účastní práce v odborných sekcích. Na činnosti odborných sekcí a pracovních skupin se mohou podílet též zástupci knihoven, které nejsou členy Sdružení. Finanční prostředky získává Sdružení z členských příspěvků členů, z příjmů z vlastní činnosti, z darů a jiných věnování, z veřejných subvencí, dotací a příspěvků jiných organizací. Výše příspěvků členů se na příští rok nemění.
Valná hromada schválila přeměnu právnické osoby a uložila předsedovi, aby podal návrh na změnu právní formy Sdružení ze zájmového sdružení právnických osob na spolek. Členů orgánů Sdružení se to nijak nedotkne, dokončí svá funkční období. Valná hromada schválila nové stanovy ve znění úprav projednaných 19. 4. 2023. Po změně právní formy budou zveřejněny na webu Sdružení.
Dále valná hromada schválil vstup Sdružení do organizace EBLIDA. Členský poplatek činí 45 tis. Kč / 1 rok. Byla projednána česko-německá spolupráce knihoven a obsahová naplň konference Knihovny současnosti. Valná hromada odsouhlasila zvýšení konferenčního poplatku o 10 %. Členské knihovny mají nadále k  dispozici ZOOM místnosti pro své aktivity a na neveřejné části webu online školení k problematice PR v knihovnách a ke strategickému plánování k využití kdykoliv a zdarma. 
Za rok 2022 Sdružení hospodařilo se ziskem 134 536 Kč.
Valná hromada projednala a schválila zprávu o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti a rozpočet na rok 2023.
 
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz 
Web: http://www.sdruk.cz/

verze pro tisk · PDF verze