Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Zpravodaj U nás > Historie zpravodaje

STRUČNÁ HISTORIE VYDÁVÁNÍ knihovnicko-informačního zpravodaje U NÁS

Motto: "...Zpravodaji, nezapomeň být vždy srozumitelný a konkrétní. Žádného čtenáře nepotěší množství slov a absence myšlenek. Je pochopitelné, že kolem sebe budeš muset soustředit řadu chytrých a obětavých lidí ..." - V.Hetflejš, vedoucí odboru kultury Vč KNV - 1986

1986-1990

Předchůdcem našeho knihovnicko-informačního zpravodaje U NÁS byl Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje, který vycházel v letech 1986 až 1990. Během těchto pěti let vyšlo celkem 17 čísel. Odpovědnou redaktorkou byla nejprve Blanka Špačková, kterou vystřídala Hana Fejlová. Zpravodaj velmi citlivě reflektuje společenskou situaci na konci osmdesátých let včetně počátku rozpadu jednotné soustavy knihoven. Poslední číslo vychází v říjnu roku 1990. Všechna čísla jsou zájemcům k dispozici na vyžádání na oddělení služeb knihovnám SVK Hradec Králové.

1991-2001

Celkem vyšlo v letech 1991-2001 v různé podobě 38 čísel, která ukazují hektický vývoj knihovnictví posledních let. Pro větší přehlednost a lepší orientaci jsme připravili následující rejstříky:

1991-1997

Již v dubnu následujícího roku však vychází první číslo knihovnicko-informačního zpravodaje východních Čech U NÁS. Odpovědnou redaktorkou zůstává Hana Fejlová a nemění se ani členové redakční rady. První ročník se hlásí k následovnictví Zpravodaje JSK, proto je v závorce uváděno číslo 6 jako návaznost na 5 ročníků původního zpravodaje. Po odchodu Hany Fejlové se v roce 1994 stává odpovědnou redaktorkou PhDr. Alena Součková. Během prvních 6 ročníků vycházela celkem bez problémů každý rok vždy 4 čísla. Pak však nastává období vládních balíčků, které tlumí činnost knihoven zejména v oblasti poradenské a vydavatelské. A tak v roce 1997 vychází pouze jediné číslo.

1998

V tomto roce připravila SVK v Hradci Králové na své webové stránce 2 čísla zpravodaje v elektronické podobě. Tato dvě čísla tedy nejsou stránkována a v současné době jsou k dispozici pouze v přetištěné podobě v oddělení služeb knihovnám SVK.

1999-2001

Zpravodaj začíná znovu vycházet v tištěné podobě. Všechna čísla můžete nalézt v archivu. V roce 2000 se stala odpovědnou redaktorkou Mgr. Lenka Málková. V roce 2001 vyšlo pouze jedno číslo a následně bylo vydávání zpravodaje dočasně zastaveno.

2002

V roce 2002 se mění regionální uspořádání, místo Východočeského kraje vzniká menší kraj Královéhradecký. Dochází také k výrazným změnám v knihovnictví. V praxi se uplatňuje nový knihovnický zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 a začíná se realizovat systém regionálních knihovnických služeb. V návaznosti na tyto změny začíná znovu vycházet již dvanáctý ročník knihovnicko-informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U NÁS.

Historie zpravodaje je podrobněji zpracována v následujících článcích:

BLAŽKOVÁ, Božena. Knihovnický zpravodaj jako jeden z nástrojů metodické pomoci knihovnám. 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2009, s. 71-76.
BLAŽKOVÁ, Božena. Ohlédnutí za dvaadvaceti ročníky knihovnického zpravodaje U nás. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 1 [cit. 2014-02-27]. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/ohlednuti-za-dvaadvaceti-rocniky-knihovnickeho-zpravodaje-u-nas. ISSN 1804-4255.

Zpravodaj je nedílnou součástí informační a vzdělávací činnosti krajské knihovny a je rozšiřován do všech knihoven kraje v tištěné podobě. Zároveň jsou všechna čísla k dispozici i v elektronické podobě na této adrese.