Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 9/17/2020
Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 3
Sekce: Zaujalo nás
Název článku: ZAPOJTE SE ‒ zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny uživatelům veřejných knihoven
Autor: Vít Richter
Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200312


ZAPOJTE SE ‒ zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny uživatelům veřejných knihoven

Vít Richter

Národní digitální knihovna (dále také NDK), kterou provozuje Národní knihovna ČR, nově nabízí službu vzdáleného přístupu k plným textům dokumentů (knihy, časopisy, noviny atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na běžném knižním trhu, a to včetně případných dalších vydání. Služba je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S. Národní digitální knihovna kromě toho obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné, tj. byly vydány v minulých staletích až do začátku 20. století.
Zatímco plné texty digitalizovaných knih a časopisů vydaných do počátku 20. století jsou uživatelům knihoven i nejširší veřejnosti již delší dobu běžně dostupné (tj. uživatelé si je na internetu mohou vyhledat, otevřít, číst, kopírovat i tisknout), u novějších dokumentů tato volnost až do nedávné doby neplatila. Fakticky to znamenalo, že pokud uživatel zjistil, že kniha byla digitalizována, mohl se dostat k jejímu plnému textu pouze tak, že musel fyzicky dojít do knihovny, která knihu digitalizovala, a na počítači v knihovně zde dokument číst. Výše zmíněná licenční smlouva v současné době umožňuje, aby se lidé pomocí služby vzdáleného přístupu dostali k plným textům těchto digitalizovaných dokumentů prostřednictvím Národní digitální knihovny. V současné době se jedná o 74 145 knih a 2 408 titulů periodik vydaných do roku 1989 na území České republiky. Od počátku roku 2021 budou dostupné dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009).
Služba vzdáleného přístupu k NDK umožňuje registrovaným uživatelům pouze čtení plného textu dokumentu. Současně je zakázáno zhotovení jakékoliv digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR. Uživatel se ke službě může připojit ze svého zařízení (počítač, notebook, tablet apod.) a po registraci službu využívat. Služba je knihovnám i uživatelům poskytována bezplatně.
Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) nabízí Národní knihovna ČR prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu vzdáleného přístupu, musí mít uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR a splnit několik podmínek:[1]

Cílem je, aby uživatelé mohli přistupovat pod svým skutečným účtem vzdáleným přístupem odkudkoliv. Knihovny a jejich uživatelé jsou do služby NDK-DNNT zapojováni postupně v několika vlnách. V současné době službu využívají vysokoškolské knihovny, knihovny Akademie věd a knihovny zapojené do Centrálního portálu KNIHOVNY.CZ. Jedná se o knihovny, které pro identifikaci uživatelů využívají identity v rámci České akademické federace identit eduID.cz.
Nyní nastává období, kdy se budou moci postupně zapojovat i další knihovny. S ohledem na to, že uzavírání smluv i zapojování knihoven je kapacitně dost náročné, předpokládá se, že Národní knihovna bude knihovny vyzývat k zapojení postupně. Předpokládá se, že v krajských knihovnách proběhnou semináře, na kterých bude vysvětlen postup zapojování a další nezbytné podrobnosti.
Jak zapojit knihovnu do online služby Národní digitální knihovny ‒ DNNT?
Podrobný postup pro zapojení knihovny je k dispozici na stránce https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit.
Knihovna si na této stránce vybere registrační formulář[3] a po jeho vyplnění ho odešle na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
  1. Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.
  2. Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za NK. Vyplněný formulář bude součástí smlouvy.
  3. Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle vše zpět Národní knihovně.
  4. Následně proběhne předání technických informací nutných k spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.
  5. Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.
 
Pokud se na knihovnu obrátí zájemci o zapojení do služby vzdáleného přístupu k NDK-DNNT a knihovna dosud nebude mít uzavřenou smlouvu, je možné zájemce odkázat na jiné knihovny (například Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové), které služby již nabízejí. Pokud se zájemce v knihovně zaregistruje jako uživatel, bude moci službu bezplatně využívat.
 
Kontakt na autora: Vit.Richter@nkp.cz
 
 
 
 
Podrobněji se tématu věnuje zářijové 72. číslo časopisu Čtenář (pozn. redakce).
 
 
[1] Podrobné informace o nové službě NDK-DNNT i o tom, co jsou díla nedostupná na trhu, najdete na samostatné webové stránce https://dnnt.nkp.cz/.
Služba NDK-DNNT je k dispozici na adrese: https://ndk.cz/.
[2] Tento způsob identifikace bude používat většina knihoven. Další možností je využít pro identifikaci uživatelů identity používané v rámci České akademické federace identit eduID.cz. Tento způsob je běžný pro vysokoškolské knihovny, knihovny Akademie věd ČR a také knihovny zapojené do Centrálního portálu knihoven KNIHOVNY.CZ.
[3] Pokud pro identifikaci uživatelů nepoužíváte identity eduID, zvolte formulář s označením Online přístupy NDK via identity NDK (zřízeno a provozováno NK pro partnerské instituce bez IdP zdarma)“. Formulář je k dispozici na adrese:
https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1a.xlsx
© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz