Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Services > Bibliografické zdroje

Bibliografické zdroje

Obsahují pouze záznamy o dokumentech, nikoliv plné texty dokumentů. Podle bibliografického záznamu nalezeného v databázi vám pomůžeme získat plný text citovaného dokumentu. Mnohé z bibliografických zdrojů jsou volně dostupné na internetu. Některé jsou součástí tzv. informačních portálů, tedy oborových bran vedoucích k širokému spektru zdrojů včetně plnotextových.

Název Obsah
ANL
Články v českých periodikách
Články v českých novinách, časopisech a sbornících od roku 1990/1991. Články týkající se královéhradeckého regionu (druh dokumentu = regionální články) najdete v našem online katalogu.
Archeologie Bibliografické informační zdroje na webu Archeologického ústavu AV ČR. Zajímavou možností je i online bibliografie časopisu Památky archeologické.
Archivní fondy ČR Přístup z webu Ministerstva vnitra ČR. Bližší informace o databázi archivních fondů a sbírek zde.
Archivy Digitalizované fondy východočeských archivů.
ČNB
Česká národní bibliografie
Záznamy dokumentů české provenience: knihy, periodika, grafika, hudebniny, mapy, elektronické dokumenty, ... Velký časový záběr (např. záznamy knih jsou postupně doplňovány k roku 1801).

Dějiny
 
Databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Přehled literatury z oboru historie od r. 1990 a bibliografie Českého časopisu historického.
Dějiny soudobé
Ústav pro soudobé dějiny, analytická online bibliografie.
 
Divadlo Bibliografická databáze Divadelního ústavu v Praze. Přístup též k oskenovaným záznamům článků o divadle z let 1970-1976 - obsahují osobní hesla.
Doprava Databáze TRIS (Transport Information System) anotovaných záznamů českých i zahraničních článků. Využití možné po zaregistrování, registrace zdarma.
EZB - podkonto 5 
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Přehled zahraničních časopisů dostupných v SVK v rámci různých databází (EBSCOhost, SpringerLink). Návaznost i na plné texty dokumentů.
Geografie Geografická bibliografie ČR online: záznamy knih, map, časopisů, článků a dalších druhů dokumentů z oboru geografie, kartografie, demografie.
Geovědy
(vědy o Zemi)
Národní geovědní bibliografie, projekt České geologické služby v Praze.
Další zajímavé informace na webu ČGS.

Hudba
 
Oborová brána MUS - Musica.
JIB
Jednotná informační brána
Portál umožňující souborný přístup k různým informačním zdrojům mnoha oborů.
Knihopis online Databáze k vyhledávání záznamů českých prvotisků a starých tisků. Časový záběr 1476-1800.

Knihovnictví
 
Oborová brána KIV z oboru knihovnictví a informační vědy.
Lékařství
(BMČ)
Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) přístupná v systému Medvik. Česká odborná produkce z oboru lékařství a zdravotnictví.

Literatura
 
Česká literární věda od roku 1770. Bohemistika.
Normy
 
Přehled českých technických norem na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví. Plné texty těchto norem jsou přístupny pouze ve studovně SVK v 5. podlaží v databázi ČSN online.
Odpadové hospodářství Bibliografická databáze RESERS, přístup z webu Ministerstva životního prostředí, kde jsou umístěny další zajímavé zdroje.
Památková péče Bibliografická databáze článků na webu Národního památkového ústavu, součást projektu MonumNet, kde najdeme mnoho dalších informací.

Pedagogika
 
Databáze Národní pedagogické knihovny Komenského: pedagogika, didaktika, školství a související obory.
Scopus Světová citační a abstraktová databáze se záznamy z peer-reviewed odborných časopisů mnoha vědních oborů. Obsahuje též záznamy z některých českých časopisů.
Sociální práce

Knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Obsahuje jak české, tak zahraniční publikace a periodika z oblasti sociální politiky, sociální ochrany, trhu práce, výběrově ze statistiky, ekonomie, sociologie a dalších souvisejících oborů.


Technika
 
Oborová brána TECH z oblasti vědy a techniky.

Uměni, architektura
 
Oborová brána ART.

WorldCat
 
Souborný světový katalog všech typů dokumentů.

Zemědělství
 
Záznamy dokumentů z oboru zemědělství, potravinářství a příbuzných oborů.
Pro zajímavost další zdroj: Agricola - volně dostupná, bibliografická část databáze National Agricultural Library (USA).