Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Poskytované služby

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Výpůjční služby se řídí Výpůjčním řádem SVK HK. Absenční půjčování (půjčování domů) probíhá u výpůjčního pultu ve 3. NP a je podmíněno platnou registrací uživatele. K prezenčnímu studiu (dokument se nepůjčuje domů) slouží studovna periodik ve 4. NP a studovna v 5. NP.

Knihy zařazené do volného výběru si uživatel může vybrat samostatně, nebo si je může objednat prostřednictvím elektronického katalogu, následná výpůjčka probíhá u výpůjčního pultu. Vypůjčit dokumenty z volného výběru lze dvěma způsoby: buď vybrané knihy uživatel předá službu konajícímu pracovníkovi, který je načte do daného čtenářského konta, nebo si je uživatel načte sám prostřednictvím výpůjčního automatu umístěného na výpůjčním pultu ve 3. NP.

Dokumenty uložené ve skladech lze objednat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického katalogu, kde uživatel zjistí veškeré potřebné informace o požadovaném dokumentu (dostupnost, místo uložení, doba potřebná k vyhledání apod.). Pokud je dokument vypůjčen jiným čtenářem, je možno si na něj zadat požadavek, a tím si jej elektronicky zamluvit (rezervovat).

Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček je zpravidla jeden měsíc, u prezenčních 14 dní. Uživatel je povinen vrátit dokumenty půjčené mimo budovu ve stanovené výpůjční lhůtě, při jejím nedodržení uhradí knihovně poplatky z prodlení. V době uzavření knihovny (mimo otevírací dobu) lze dokumenty vrátit do biblioboxů umístěných před vchodem do knihovny.

DONÁŠKA KNIH DO DOMU

Jedná se o bezplatnou službu, která je prioritně určena pro hendikepované a imobilní občany. Zároveň ji však mohou bez obav využít i občané s omezenou schopností pohybu či dlouhodobě nemocní.

Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště v Hradci Králové. Služba funguje 1x týdně vždy ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Maximálně lze vypůjčit (přivézt) 5 knih najednou.

Bližší informace získáte: tel.: 494 946 220, 494 946 252, mail: pujcovna@svkhk.cz, inform@svkhk.cz.

TICHÁ LINKA

Služba Tiché linky je poskytována ve spolupráci s pobočkou Tichého světa pro Královéhradecký kraj. Je určena návštěvníkům se sluchovým postižením, kteří si ji můžou vyžádat u pultu v 1. NP. Neslyšícím návštěvníkům nabízíme online přepis i online tlumočení. Online přepis probíhá formou chatu v případě, že neslyšící ovládá psanou češtinu. Online tlumočení lze využít v případě, kdy neslyšící ovládá jen znakový jazyk. Přes webkameru tabletu následně probíhá komunikace s tlumočníkem. Služba je bezplatná a lze si ji vyžádat kdykoli během otevírací doby knihovny.
S neslyšícím je možné projít (díky tabletu) celou knihovnu a vybrat si z pestré nabídky našich služeb.

PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

Čtečky jsou půjčovány registrovaným uživatelům domů (absenčně) ve stejném režimu jako ostatní dokumenty.
V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství je čtenář povinen vzniklou škodu uhradit.
Čtečka je půjčována s knihami staženými na paměťovou kartu. Seznam knih naleznete zde.

Máte také možnost vyzkoušet si čtečku prezenčně ve studovně SVK v 5. podlaží.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY (MVS)

Registrovaným uživatelům zprostředkujeme výpůjčky dokumentu z jiných knihoven i ze zahraničí, případně zhotovíme kopie náhradou za výpůjčku (ceník), v souladu s autorským zákonem.

Tuto službu poskytujeme pouze v případě, že požadovaný dokument naše knihovna nevlastní. Objednávky jsou přijímány u pultu v 5. NP.

REŠERŠNÍ SLUŽBY

Podle vašeho zadání vypracujeme soupis odpovídajících informačních zdrojů, tj. rešerši. Žádanku o vypracování rešerše můžete podat elektronicky (formulář je k dispozici na webu knihovny) nebo osobně ve studovně v 5. NP. Rešerše jsou hrazeny dle platného ceníku. Termín vypracování rešerše závisí především na rozsahu práce, ale také na množství zakázek: většinou je třeba počítat s dobou zpracování 5-6 týdnů. Na výjimkách je třeba se individuálně domluvit - inform@svkhk.cz.

Plné texty (PDF formát) některých dříve zpracovaných rešerší z posledních let (od roku 2006 do současnosti, ovšem s asi roční prodlevou) jsou k dispozici přímo v našem online katalogu. Pro vyhledávání rešerší zvolte "druh dokumentu = rešerše". Po otevření záznamu rešerše najdete dole na obrazovce položku Obsah/Plný text.

DATABÁZOVÉ SLUŽBY

Studijní a vědecká knihovna nabízí přístup k bibliografickým, plnotextovým a regionálním databázím a dalším zdrojům na internetu nebo na CD. Vyhledávání v databázích je bezplatné, za vytištěné výstupy se platí dle ceníku. Při vyhledávání vám pomůže nepřetržitá informační služba. Můžete navštívit i školení pro práci s databázemi. Databázové služby jsou přístupné ve studovně v 5. NP, registrovaným čtenářům SVK poskytujeme kromě toho vzdálený přístup do vybraných plnotextových databází zde.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

V centrální hale ve 3., 4., a 5. NP jsou umístěna multifunkční zařízení umožňující samoobslužné kopírování, skenování a tisky. Ke spuštění zařízení je nutné mít čipový čtenářský průkaz, který je vydáván u pultu registrace v 1. NP. Potřebný kredit si můžete nechat dobít u pultu ve 4. NP. Ve 3. NP je umístěn i automat na dobíjení kreditu. Kopírování složitějších zakázek žádejte u pultu ve 4. NP. Všechny tyto služby najdete v ceníku.

INTERNETOVÉ SLUŽBY

Knihovna zajišťuje přístup na internet na většině počítačů pro veřejnost a prostřednictvím bezdrátové sítě.

Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě svkhk-free je k dispozici ve studovnách ve 4. a 5. NP a v galerii U Přívozu. K připojení potřebujete vlastní zařízení. Technickou podporu knihovna neposkytuje. Případné dotazy k této službě můžete poslat e-mailem na adresu wifi@svkhk.cz.

Uživatelé mohou zdarma využívat internet na většině počítačů pro veřejnost. K internetu se nelze připojit pouze z terminálů umístěných na stojanech a několika počítačů ve studovně, které jsou vyhrazeny k jinému účelu. 

Pravidla pro přístup k internetu a bezdrátové síti. (Knihovní řád, čl. 7 a 8)

INFORMAČNÍ SLUŽBY

U výpůjčního pultu v 1. NP získáte základní informace o provozu knihovny a službách v jednotlivých podlažích.

Ve 3. NP jsou poskytovány informace o umístění knih ve volném výběru a konzultace k používání online katalogu.

Ve 4. NP ve studovně periodik získáte informace k volnému výběru novin a časopisů a k možnosti jejich objednávání.

Ve studovně v 5. NP je přítomna informační služba, která zodpovídá ústní, telefonické i písemné dotazy týkající se informačních zdrojů, práce s databázemi a ostatními elektronickými zdroji informací.
Zodpovídány jsou dotazy bibliografické i faktografické. Telefonické dotazy směrujte na číslo 494 946 221, písemné dotazy pište na e-mail inform@svkhk.cz nebo na poštovní adresu Studijní a vědecká knihovna, Hradecká ulice 1250, 500 03 Hradec Králové.

SLUŽBY PRO KNIHOVNY

viz Informace pro knihovny

FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY

viz Regionální literatura

EXKURZE A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

viz Exkurze, vzdělávání

OBSAHY ČASOPISŮ

Prostřednictvím této služby si objednáte průběžné elektronické zasílání obsahu každého nově došlého čísla vybraného periodika, jež se nachází ve fondu naší knihovny. Službu, která je určena pouze registrovaným uživatelům a knihovnám, si můžete objednat na této adrese.

NÁVRHY NA DOKOUPENÍ TITULŮ

Prostřednictvím této služby můžete navrhnout dokoupení pro vás potřebných titulů do fondu naší knihovny. Službu můžete použít na této adrese. Navrhované publikace budou získávány do fondu SVK HK podle finančních možností SVK a v souladu se schváleným Akvizičním programem.

OSTATNÍ SLUŽBY

Ve studovně v 5.NP a 4.NP je možnost využít sady MS Office k psaní textů, tabulek, tvorbě prezentací apod. K dispozici jsou dále disketové a CD mechaniky, možnost připojení flash disků.
K individuálnímu či skupinovému studiu jsou pro registrované uživatele určeny samostatné boxy v 5. NP vybavené počítači, televizorem, přehrávačem audio/video kazet a DVD. Registrovaní uživatelé si mohou uložit studijní materiály do šatních skříněk v 5. NP po dobu 1 týdne s možností prodloužení.

V 1. a 3. NP si můžete půjčit deštník, ve 4. NP jsou k prezenčnímu studiu k dispozici brýle.