Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 4: Vyhledávání v databázích > 4.3: Jak vyhledávat v databázích?

4.3: Jak vyhledávat v databázích?

Cílem vyhledávání v databázích je získat co nejpřesnější a co nejúplnější seznam dokumentů odpovídající Vašim požadavkům. Pro úspěšné vyhledávání je potřeba dodržovat určitá pravidla a používat nástroje umožňující upřesnění či zobecnění zadávaného dotazu.Především se vždy snažte co nejpřesněji a nejvýstižněji vyjádřit svůj dotaz! Nepoužívejte příliš obecná a mnohoznačná slova. Pro upřesnění dotazu Vám poslouží některé následující pomůcky:

Booleovské (logické) operátory
Logické operátory určují vztah mezi jednotlivými vyhledávanými slovy a dotaz zužují nebo rozšiřují. 
 

 
 • AND (a současně) - tento operátor slouží pro zúžení dotazu tak, aby ve výsledku byly obsaženy současně všechny vyhledávané výrazy (ovšem nemusí být bezprostředně vedle sebe, tvořit sousloví apod., nezáleží ani na pořadí výskytu).
  Například: Karel AND Čapek - najdete informace pouze o Karlu Čapkovi a nikoliv o Josefu Čapkovi či Karlu Havlíčku Borovském (v nalezených záznamech bude slovo Karel i Čapek).
 • OR (nebo) - naopak od operátoru AND rozšiřuje dotaz, takže ve výsledku je obsažen aspoň jeden z hledaných výrazů, případně i všechny.
  Například: Karel OR Čapek - najdete informace o všech Karlech i o všech Čapcích v databázi.
 • NOT (ne) - operátor zužuje dotaz tím, že odstraňuje z výsledku nežádoucí výraz.Ve výsledcích budou dokumenty, ve kterých se vyskytuje první slovo, ale ne druhé slovo. Dokumenty, ve kterých se budou vyskytovat všechna slova současně, databáze nevyhledá!
  Například: Čapek NOT Karel - najdete informace o všech Čapcích kromě Karla Čapka.
 • Obdobou booleovských operátorů mohou být v některých databázích používané znaky:
  + &
  (and); - | (or); ! (not)
Složité dotazy - lze formulovat navíc ještě s využitím kulatých závorek: ( )
(Karel AND Čapek) NOT spisovatel - pokud se chceme ujistit, že výsledek bude obsahovat zároveň obě jména obsažená v závorkách, ale nebude se jednat o spisovatele Karla Čapka.

Fráze
Fráze = sousloví, řetězec k sobě náležejících výrazů (záleží i na pořadí slov) - např. hledáme určitý přesně daný název, vlastní jméno apod. K označení frází se užívají různé prostředky, např. často uvozovky - "povinné ručení", "Kdyby tisíc klarinetů", "Klicperovo divadlo", ovšem v některých bázích to mohou být i: středník, spojovník, dvojtečka, čárka, lomítko (vkládané bez mezer mezi hledané výrazy). Označení frází v konkrétních databázích najdete vždy v nápovědě k databázi.

Rozšiřující znaky - krácení na slovní kořen a používání zástupných znaků
 • Při krácení na kořen slova vynecháme začátek (levostranné krácení) nebo konec (pravostranné krácení) hledaného výrazu, takže výsledek obsahuje např. různé slovní druhy od téhož základu nebo různé tvary téhož slova. Pro krácení slov se nejčastěji používá * (hvězdička) nebo ? (otazník).
  Například: zákon* - databáze vyhledá záznamy obsahující slova zákon, zákonům, zákonný.
 • Jindy si např. nejsme jisti pravopisem výrazu či chceme naráz vyhledat výrazy, kde je možná varianta psané podoby. Zástupným znakem pro neomezené množství znaků bývá nejčastěji * (hvězdička, asterisk), ale také ? (otazník), $ (dolar) či % (procento), zástupným znakem za právě jeden znak bývá nejčastěji ? (otazník), # (křížek).
  Například: mu?eum - databáze vyhledá záznamy obsahující slova museum i muzeum.

 

 


Moduly kurzu: