Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.2.2: Obecná pravidla citování

  • Dbejte na přehlednost údajů v citacích.
  • V seznamu použité literatury dodržujte u všech citací shodná pravidla, včetně shodné formální úpravy. Zde je nutno podotknout, že normy neupravují citování dokumentů do všech podrobností a že neupravují citování všech druhů dokumentů. Je proto třeba dodržovat určité analogie při citování a hlavně mít na paměti – ať už citujete podle norem ČSN ISO 690 anebo podle jiných pravidel – že nejdůležitější je možnost identifikace dokumentu a zachování jednoty (shodných pravidel) při citování.
  • V citaci uvádějte úplné údaje.
  • Údaje do citací přebírejte vždy z primárního dokumentu, tzn. zpracovávat citace s knihou či jiným citovaným informačním pramenem v ruce.
  • Chybějící údaj nedohledávejte, nýbrž vynechejte (přestože je údajem povinným - např. ISBN).
  • Není-li to nezbytně nutné, nezkracujte slova obsažená v údajích o citované publikaci. Budete-li zkracovat, respektujte obecná pravidla pro zkracování slov v souladu s normou ČSN ISO 4 (Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů) nebo s normou ČSN ISO 832 (Pravidla zkracování bibliografických termínů).
  • Zachovávejte jazyk citovaného dokumentu ve všech prvcích citace. Dodržujte pravidla pravopisu pro daný jazyk. Výjimka: V údajích o fyzickém popisu používáme češtinu - tj. u anglické knihy nepíšeme 320 p. (pages) ale 320 s. (stránek). Správně provádějte transliteraci podle normy ČSN ISO 9 (přepis do latinky, například z azbuky).

 

 


Moduly kurzu: