Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 6: Citování dokumentů > 6.4: Citování jednotlivých druhů a typů dokumentů > 6.4.4: Speciální dokumenty (disertace a habilitace, diplomové práce, sborníky)

6.4.4: Speciální dokumenty (disertace a habilitace, diplomové práce, sborníky)

Norma ISO 690 neupravuje citace speciálních dokumentů, postupuje se analogicky jako u výše uvedených druhů citací (monografické publikace, knihy, seriály, jejich části). Jednotlivé školy nebo instituce si mohou pravidla citaci speciálních dokumentů přizpůsobovat svým požadavkům.

Diplomové práce

Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev. Místo vydání, rok. Počet stran, počet příloh. Poznámky
(do poznámky zapište školu, kde byla práce obhájena, ve tvaru, v jakém je ve zdrojovém dokumentu). Údaje o vedoucím práce (ve tvaru, v jakém je ve zdrojovém dokumentu, včetně titulů).

Příklad

KOČANDRLE, Kristián. Vývoj elektronických databází : prognóza. Brno, 2002. 150 s., obr. příl., 1 CD-ROM. Práce byla obhájena 3. 6. 2002 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. 

Sborníky

Citace se zpracovávají obdobně jako u monografických publikací s tím rozdílem, že sborníky většinou nemají jednoho autora, odpovědnost většinou nese instituce a zapisují se až další údaje o odpovědnosti (editoři, redaktoři atd.).

Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla : podnázev díla. Vydání. Místo vydání : Název nakladatele, rok vydání. Počet stran
. ISBN.

Příklady

Olovnaté sklo v průmyslu : sborník z konference 12.-14.12.2002, Brno. 1. autoriz. vyd. Brno : Sklářský výzkumný ústav, 2003. 263 s., 1 CD-ROM. ISBN 80-254138-62.

NEUBAUER, K.W., DYER, E.R. (ed.). European library networks. Norwood (N.J.) : Ablex, c1990. vi, 435 s. ISBN 0-89391-157-7.

 

 


Moduly kurzu: