Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna
Úvod > Pro veřejnost > Modul 6: Citování dokumentů > 6.4: Citování jednotlivých druhů a typů dokumentů > 6.4.5: Elektronické dokumenty (webové stránky, CD-ROMy)

6.4.5: Elektronické dokumenty (online (webové stránky) nebo offline (CD, DVD aj.))

Pramenem informací je samotná citovaná jednotka - čili samotný elektronický dokument nebo doprovodná dokumentace (např. u CD-ROMů). Preferovaným pramenem dat o dokumentu je obrazovka, která zobrazuje název nebo jeho ekvivalent. Struktura bibliografických citací, tj. stanovení a posloupnost prvků v bibliografické citaci elektronického dokumentu je obdobou struktury bibliografických citací tradičních dokumentů. Navíc jsou v bibliografických citacích uváděny údaje charakterizující elektronické dokumenty (druh nosiče, datum citování, adresa síťového zdroje). 

Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno
. Název : podnázev [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : Název nakladatele, rok, datum aktualizace/revize (ve tvaru, v jakém je ve zdrojovém dokumentu) [datum citování] (povinné pro online dokumenty). Dostupný z WWW: <URL> (povinné u online dokumentů). Standardní číslo (ISBN, ISSN).

Příklady

Celý dokument 


ZELENÁČ, Martin. Dřevo ve stavebnictví : renesance tradiční suroviny [online]. Verze 1.5. Praha : Wood Press, 2001-2004, poslední změna 5.5.2004 [cit. 2005-09-09]. Dostupný z WWW: <http://www.drevovestavebnictvi.cz >. ISSN 7895-6214.
 
  • Elektronické seriály
Struktura citace

Název : podnázev [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, datum vydání (od-) [datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo. 

Příklad


Lesnictví [online]. Brno : Výzkumný ústav lesnický, 1992- [cit. 2005-09-09]. Dostupný z WWW: <http://www.vul-lesnictvi.cz >. ISSN 1234-5678.
 
  • Elektronické články a jiné příspěvky
Struktura citace

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev. Název seriálu [druh nosiče]. Rok vydání, ročník, číslo [datum citování]. Dostupný na WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN). 

Příklady

Článek v seriálu


SIMAJCHL, Karel. Elektronické publikování : internet. D-Lib Magazine [online]. 1998, roč. 8, č. 5 [cit. 2002-05-27]. Dostupný na WWW: <http://www.dlib.org/dlib/july98/07simajchl.html >. ISSN 1082-9873. 

Příspěvek ve sborníku

KRUTIHLAV, Daniel. Vysokoškolské knihovny a elektronické databáze. In LAMAČOVÁ, Olga (ed.). Sborník CPVŠ 1999 [CD-ROM]. Verze 1.1. Pardubice : Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna, 2000, s. 256-558. ISBN 80-254679-12.

 

 


Moduly kurzu: