Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog E-zdroje Digitální knihovna

6.6.2: Odkazy

Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole pod textem, na konci kapitoly nebo na konci textu. Slouží k identifikaci publikace, z níž byly vybrány citované údaje, a vymezení jejich lokace v citované publikaci. 

Od začátku práce na odborném textu je třeba si uvědomit, že odkaz v textu musí korespondovat s bibliografickými citacemi v soupisu a že i řazení soupisu je zpravidla formálně předepsáno. Čím rozsáhlejší je odborná práce, tím složitější a náročnější je zpracování bibliografických citací.

Pokud součástí práce není soupis bibliografických citací nebo tento soupis neobsahuje citace všech v textu odkazovaných položek, je nezbytné, aby první odkaz na citovanou publikaci obsahoval všechny údaje povinné pro základní citaci.

Pro zajištění odpovídající vazby mezi odkazy a soupisem citací používáme některou z následujících metod:

Uvádění prvního prvku citace a data

= Jméno autora (nebo první slovo názvu, není-li autor uveden) a rok vydání práce, příp. číslo strany.


Soupis bibliografických citací je uspořádán abecedně podle jména autora, případně podle názvu.

Příklady 

(Colleman, 2005) dokument citován pod autorem

(Analýza, 1991) dokument citován pod názvem

Je-li jméno autora uvedeno v textu práce, není nutno ho v odkazu opakovat, stačí uvést rok a stránku (1988: 132)

Metoda číselných citací

Číslice v textu napsané jako horní index nebo do závorek citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Provádí-li se odkaz na určitou část dokumentu, lze uvést za číslicemi čísla stránek. Citace jsou uspořádány v číselném pořadí do číslovaného soupisu.

Příklad

Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (24). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (13, p.556). Podle Burcharda (8)...

Průběžné poznámky

Číslice následující za odkazy v textu se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Poznámka může odkazovat více než na 1 dokument. Je-li určitý dokument odkazován více než jednou, po sobě následujícím odkazům jsou přidělována samostatná čísla. Poznámka vztahující se k již dříve citovanému dokumentu buď zopakuje úplný odkaz nebo uvede číslo dřívější poznámky s uvedením stran.

První odkaz na citovanou publikaci by měl obsahovat všechny potřebné údaje k zajištění vazby se záznamem v soupisu bibliografických citací (jméno autora/autorů, plný název, čísla stránek). Druhé a následující odkazy mohou být zkrácené (příjmení autora, zkrácený název, stránky).

 

 


Moduly kurzu: