Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > Struktura knihovny > Odbor doplňování a zpracování fondu

Odbor doplňování a zpracování fondu - ODZF

Vedoucí: Mgr. Zdeňka Mikulecká

Odbor doplňování a zpracování fondu se zabývá zejména získáváním a zpracováním dokumentů, které tvoří knihovní fond Studijní a vědecké knihovny. Fond má univerzální charakter se specializací na regionální literaturu východních Čech, zjm. Královéhradeckého kraje. Lze zde najít dokumenty ze společenských, přírodních a technických věd, výběrově je doplňována také beletrie. Zpracovávají se zde knihy, periodika a speciální druhy dokumentů, vytvářejí se zde také záznamy článků z regionálního tisku. Vše je k dispozici v elektronickém katalogu knihovny.

Odbor má 24 zaměstnanců, skládá se ze 4 oddělení.

Oddělení akvizice - OA

  • Vedoucí: Mgr. Klára Lukešová
  • Kontakt: akvizice@svkhk.cz
  • Telefon: +420 494 946 264

Oddělení se věnuje získávání a evidenci všech druhů dokumentů, tzn. monografií, seriálů, norem, databází aj.

Dokumenty se do fondu doplňují zejména nákupem, povinným výtiskem (pokud se jedná o literaturu vydanou v Královéhradeckém kraji) a dary. Nejvíce dokumentů získáváme nákupem - ročně tak získáme publikace za přibližně 3 miliony Kč.

Oddělení jmenného zpracování - OJZ

Oddělení se zabývá jmenným zpracováním dokumentů získaných do fondu knihovny a tzv. rekatalogizací, což je opětovné zkatalogizování v knihovně uchovávaných dokumentů, kdy se opravují staré záznamy metodou de visu ("s knihou v ruce"). 

Zpracování dokumentů se řídí základními knihovnickými standardy, v roce 2015 byla celostátně přijata nová katalogizační pravidla RDA. Katalogizační záznamy jsou vytvářeny ve formátu MARC21 a jsou přístupné nejen v elektronickém katalogu knihovny, ale i v celostátně budovaném Souborném katalogu ČR, kam jsou pravidelně zasílány.

Oddělení věcného zpracování - OVZ

Oddělení se zabývá věcným zpracováním dokumentů. Na základě obsahové analýzy jednotlivých titulů se přidělují předmětová hesla, klíčová slova, třídníky MDT, znaky konspektu, geografická hesla pro regionální dokumenty a stavěcí znaky do volného výběru. K záznamům dokumentů jsou připojovány jejich obsahy. Ty jsou také zasílány do databáze Obálky knih.  Pracovnice oddělení se v kooperaci s NK ČR věnují tvorbě  tematických a geografických autorit, jmenných autorit (autoritní záznamy osob, korporací a akcí) v databázi národních autorit NK ČR. Dále vytvářejí autoritní záznamy regionálních osobností, korporací a akcí v naší lokální autoritní databázi.

Součástí činnosti oddělení je i postupné kompletní zpracování starých tisků z fondu knihovny.

Oddělení bibliografie - OB

Oddělení se zabývá zejména excerpcí regionálních periodik a vytvářením kompletních bibliografických záznamů článků s regionální tematikou (historie, vlastivěda, osobnosti regionu, významné kulturní akce apod.). Tyto záznamy jsou součástí elektronického katalogu knihovny a jsou zasílány také do databáze Národní knihovny ČR ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících. 

Oddělení spravuje Soubornou bázi regionálních seriálů Královéhradeckého kraje za léta 1800 - 1965. Je zde také budován archiv v publikační a ediční činnosti SVK HK. Podílí se také na tvorbě databáze Slovník českých knihovníků, kterou spravuje Národní knihovna ČR.